Меню

Сонько Сергій Петрович

Сонько Сергій Петрович Науковий ступінь: доктор географічних наук
Вчене звання: професор
Посада: завідувач кафедри
Контактний телефон: (04744) 3-44-01
Email: sp.sonko@gmail.com

 

Освіта: вища - Харківський державний університет ім. А. М. Горького, геолого- географічний факультет (1981 р).

Підвищення кваліфікаці: За час роботи в УНУС підвищував кваліфікацію тричі: - НДІ «Інститут агроекології та природокористування» НААНУ (Київ,2010 р); Києво- Могилянська академія, Карпатський національний природний парк (Київ-Яремче, 2013 р.); ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім.В.Є.Таїрова» НААНУ (Одеса- Таїрове, 2016 р.).

Тема наукової роботи: Дослідження впливу агроекосистем на стабільність біосфери;

Сфера наукових інтересів: Екологія, агроекологія, туризм, географія, геоінформатика.

Дисципліни, які викладає: 

«Соціальна екологія»,

«Основи наукової діяльності»,

«Геоінформатика»,

«Екологічний туризм»,

«Дистанційні методи та ГІС в природокористуванні».

Працює - в УНУС з 15 серпня 2008 року.

Тема, місце і рік захисту дисертації:

1) кандидатська - м. Москва, МГУ ім. Ломоносова (1990 р.) Тема: «Економіко-географічне дослідження агропромислової інтеграції в зв'язку з вирішенням екологічних проблем Північного Сходу України (Харківська обл.)».

2) докторська - Одеський національний університет ім. Мечникова І.І. (2006р.) «Теоретичні основи формування просторових соціоприродних систем у контексті концепції стійкого розвитку України.» .

Біографічні дані

Народився 14 травня 1955 року у місті Нікополь Дніпропетровської області. Після закінчення у 1972 році Нікопольської середньої школи №8 працював токарем та фрезерувальником на Нікопольському заводі будівельних машин ім. Леніна. У 1973 році закінчив вечірню автошколу ДТСААФ. З 1973 по 1975 р. служив у Радянській Армії спочатку у школі сержантів (Сумгаїт), потім у лінійній частині (Волгоград) на посаді заступника командира взводу автороти у складі бригади ППО.

У грудні 1975 року після закінчення служби вступив на підготовче відділення Харківського державного університету ім. Горького, після закінчення якого у 1976 році був зарахований на 1 курс геолого-географічного факультету на спеціальність «Географія».

У червні 1981 року закінчив навчання в університеті, після чого був прийнятий на роботу у наукову частину Харківського університету інженером-картографом. У грудні цього ж року переведений викладачем на кафедру економічної географії геолого-географічного факультету.

У 1985 році вступив до очної аспірантури Московського державного університету ім. Ломоносова (географічний факультет, кафедра економічної географії СРСР), де під керівництвом доктора географічних наук, професора В.Г. Крючкова працював над кандидатською дисертацією. 27 квітня 1990 року успішно захистив дисертацію «Економіко-географічне дослідження агропромислової інтеграції в зв'язку з вирішенням екологічних проблем Північно-Східної України (Харківська область)» у спеціалізованій вченій раді при Московському університеті.

 1988 року повернувся на роботу у Харківський університет на кафедру економічної географії, де працював на посаді асистента до квітня 1991 року.

З квітня 1991 року переїхав на постійне місце проживання у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, де почав працювати у Криворізькій філії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (теперішня назва) спочатку на посаді старшого викладача (до 1993 року), потім -  на посаді доцента, а з 1999 року по 2008 -  зав.кафедри розміщення продуктивних сил і технологій виробництва. Під час роботи на цій посаді підготував до захисту докторську дисертацію «Теоретичні основи формування просторових соціоприродних систем у контексті концепції стійкого розвитку України», яку успішно захистив 26 квітня 2006 року на засіданні спеціалізованої вченої ради при Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (науковий консультант - доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки України, зав. кафедри економічної та соціальної географії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Топчієв Олександр Григорович). 

З серпня 2008 року за запрошенням керівництва Уманського державного аграрного університету переїхав у місто Умань Черкаської області, де працює і по сьогодні спочатку на посаді зав. кафедри екології і безпеки життєдіяльності, а в 2009-2010 рр. - на посаді проректора з наукової роботи.

Сонько Сергій Петрович - автор понад 500 наукових і навчально-методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України, а також довідники та електронні розробки. Головні сфери наукових інтересів - агроекологія, теоретична екологія, геоінформатика, регіоналістика, глобалістика. 

Він є членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій Д 64.051.04 в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за спеціальністю 11.00.11 - "Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів" та Д.41.051.03 при Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.

Головні публікації:

1. Просторовий розвиток соціоприродних систем: шлях до нової парадигми. Наукова монографія- Київ: Ніка Центр, 2003 р.- 287 с.

2. Ринок і регіоналістика. Навчальний посібник. Рекомендований Міністерством освіти України.- Київ, Ніка Центр, Ельга, 2002 р.- 408 с.

3. Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення: Навчальний посібник  / За редакцією С.П. Сонька - Львів: Магнолія Плюс. - 2006. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України з дисципліни "Безпека життєдіяльності".

4. Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері : навчальний посібник / за ред. С.П.Сонька та Н.В.Максименко. - Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015 - 568 с.: іл. - (Навчально-наукова серія "Бібіліотека еколога")

5. Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення. Друге видання перероблене і доповнене. / Навчальний посібник / За редакцією С.П. Сонько С.П. – Львів: «Магнолія 2006». – 2010. - Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України з дисципліни «Безпека життєдіяльності». Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2-399 від 20.02.2006). Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/356.

6. Сонько С.П. Екологія агроландшафтів і програмовані технології вирощування сільськогосподарських культур./ Збірн.наук.праць Уманського НУС. Ч.1. Агрономія. Випуск 73. Умань – 2010.- С.360-365. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/315

7. Сонько С.П. Значення наукової спадщини С.А.Подолинського у формуванні уявлень про збалансоване природокористування./ Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ.- №4(24), 2010.- С.111-117. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/316

8. Сонько С.П. Екологія – неоекологія – нооекологія – спадкоємні етапи формування предмету екологічних досліджень./ Людина та довкілля .- Вип. 2 (15). - Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. С.7-12. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/314

9. Сонько С.П., Суханова І.П., Василенко О.В. Особливості вермикультури в умовах Правобережного Лісостепу./ Збірн.наук.праць Уманського НУС. Ч.1. Агрономія. Випуск 73. Умань – 2010.- С.216-224. Фахове видання. Режим доступу:http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2486

10. Сонько С.П. Концепція ноосферних екосистем як продовження ідей В.І.Вернадського. / Ноосфера і цивілізація. Всеукраїнський філософський журнал. Вип. 8-9(11). - Донецьк: ДонНТУ, 2010. - С.230-241. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/310

11. Сонько С.П. Географічна наука в нових соціально-економічних умовах розвитку України./ Матеріали наукового семінару «Конструктивізм у сучасній географії». - Інститут географії НАНУ, 16-17 грудня 2010 р. / Український географічний журнал, 2011, №1 - С.32-33. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/388

12. Сонько С.П., Суханова І.П., Василенко О.В. Застосування біогумусу за вирощування васильків справжніх як шлях екологізації рослинництва./ «Наукові доповіді НУБІП» 2011- 2 (24) http:// www.nbuv.gov.ua/ejournals/Nd/2011_2/11ssp.pdf.Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/306

13. Сонько С.П., Василенко О.В., Суханова І.П., Пушкарьова Т.М. Обґрунтування доцільності застосування продуктів вермикультури при вирощуванні лікарських рослин. / Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2011.- 468 с., С.125-128. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/845

14. Сонько С.П., Максименко Н.В. Еволюція механічного обробітку ґрунту, як головний чинник планування агроландшафту (екологічні надії і розчарування)./ Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. № 1004, Серія «Екологія». - Харків, 2012 . - С. 7-22. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/352

15. Сонько С.П., Максименко Н.В., Квартенко Р.О. Проблеми територіальної організації екологічної мережі (на прикладі Сіверсько-Донецького екологічного коридору)./ Науковий вісник НЛТУ України. Актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства. Львів:РВВ НЛТУ України,- 2013. – Вип.23.6. - 380 с.- С.317-324 Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/345

16. Сонько С.П. Аналіз методологічних підходів до формування національної екологічної мережі./ Науковий вісник НЛТУ України. Актуальні проблеми лісового та садово- паркового господарства. Львів:РВВ НЛТУ України,- 2013. – Вип.23.5.- 380 с.- С.68-72. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/346

17. Сонько С.П., Максименко Н.В. Просторові і часові механізми екологічної експансії агроландшафту./ Людина та довкілля. - Вип. 2 (15). - Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С.5-21. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/351

18. Сонько С.П., Карпенко В.П., Суханова І.П., Дубін О.Г., Василенко О.В., Пушкарьова Т.М. Екологічні дослідження в Уманському національному університеті садівництва: підсумки і результати./ Вісник Уманського національного університету садівництва. Випуск 2, 2014. – Умань, Ред-вид.відділ УНУС.- С.110- 116. Фахове видання, науко метричне видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/449

19. Sonko S.P., Shiyan D.V. The study of population morbidity based on the spatial diffuse models in old industrial region of Krivbass./ Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 18 (1). – С. 63  70. Фахове видання, наукометричне видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/350

20. Сонько С.П. Сільськогосподарське районування – перший крок до збалансованого природокористування в агросфері./ Вісник Уманського національного університету садівництва. Випуск 3, №1,2015. – Умань, Ред- вид.відділ УНУС.- С.106-112. Фахове видання, наукометричне видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/450

21. Сонько С.П. Виробнича типологія сільського господарства Харківської області: тридцять років потому./ Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 30-39. Фахове видання, наукометричне видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2083

22. Сонько С.П. Екологічні основи створення альтернативних агроекосистем./ Відновлення біотичного потенціалу агроекосистем: матеріали ІІ Міжнародної конференції (9 жовтня 2015 року, м.Дніпропетровськ)/ за ред.. Чорної В.І.. – Дн-ськ: вид-во «Арбуз», 2015 – 188 с. СС 169-172.

23. Сонько С. П. Концепція просторового перерозподілу як географічний вимір ноосферного вчення // Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез V міжвузівської науково- практичної Інтернет- конференції (м. Умань, 2 червня 2016 р. ) Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2016. – С. 5-12.

24. Сонько С.П. Роль екологічної проблематики у забезпеченні фундаментального статусу аграрної науки./ Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет- конференції «Хімія, Екологія та Освіта» - Полтава, 2016.- 235 с. – С.С. 160-166. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2500.

25. Сонько С.П., Кисельов Ю.О., Ямчук П.М., Суханова І.П. Взаємозв’язок розвитку аграрної галузі і методології аграрної науки в умовах постіндустріальної економіки (у контексті переходу на нові стандарти вищої освіти)./ Кол.моногр. Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: СПД Сочінський, 2016. – 300 с.- С.С.121-133. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2639.

26. Сонько С.П. Балтійсько-Середземноморська геополітична доктрина та занепад євразійства./ Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. - Серія Географічні науки No.3 2016 / Херсон. держ. ун-т.; «Видавничий дім «Гельветика». – Херсон, 2016. – С.74-77. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2784

27. Сонько С.П. Екологічні проблеми сучасного сільського господарства та шляхи їх вирішення./ Агроеліта. Всеукраїнський аграрний журнал. №1 (36)/2016.- Тернопіль: вид. ФОП Коцьолок П.І.- С.С.52-53. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2247 28. Сонько С.П., Суханова І.П., Косенко Ю.Ю. Курс лекцій з дисципліни «Загальна екологія» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо користування»./ Уманський національний університет садівництва. Умань, 2011.- Ред.вид. центр Уманського НУС. - 98 с. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/359

29. Сонько С.П., Василенко О.В. Курс лекцій з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»./ Ред.- вид. центр Уманського НУС. Умань,2011.- 118 с. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/360

30. Сонько С.П., Косенко Ю.Ю. Курс лекцій з дисципліни «Геоінформаційні системи в охороні довкілля, сільському та лісовому господарстві» для спеціальностей 6.090106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, 6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство, 6.090101 – Агрономія, Спеціальність 8.09010104 – Плодівництво і виноградарство. / Ред.-вид. центр Уманського НУС. - Умань УНУС, 2013. – 126 с. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/362

Більш повна інформація про публікації: Сонько С.П. Список наукових праць станом на 1.01.2017 року. Режим доступу:  http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5320