Меню

Наука та інновації

Тема НДР кафедри – «Розробка методологiчних пiдходiв і практичного механiзму екологiчно-збалансованого природокористування у сферi аграрного виробництва» 

(№ державної реєстрації - 0108U009772).

Керівник ‒ Сонько С. П., доктор географічних наук, професор.

Науково-дослідна робота кафедри:

1. Сонько С. П. – д. геогр. н., професор, завідувач кафедри. Дослідження типології сільського господарства України з метою розробки екологічно-толерантних агроекосистем.

2. Кисельов Ю. О. - д. геогр. н., професор, професор кафедри. Дослідження природних ландшафтів України з метою вдосконалення агрокліматичного районування.

3. Дубін О. М. – к. вет. н., доцент, доцент кафедри. Оцінка екологічної якості та біоенергетичного потенціалу продукції тваринництва і рослинництва.

4. Суханова І. П. – к. біол. н., доцент, доцент кафедри. Інформаційно-ресурсна концепція формування фітоценозів.

5. Гурський І. М. – к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри. Напрямки підвищення споживацької та екологічної якості продукції тваринництва.

6. Балабак А. В. − к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри. Дослідження впливу різноманітних факторів середовища при вирощуванні декоративних, плодово-ягідних та горіхоплідних культур за умов екологічної конверсії.

7. Василенко О. В. − к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри. Обґрунтування прийомів екологічної конверсії за вирощування овочевих та пряно-смакових культур.

8. Цигода В. С. – к. с.-г. наук, доцент, доцент кафедри. Наукове обгрунтування підвищення стійкості агроекосистем в умовах Правобережного Лісостепу України.

9. Пушкарьова Т. М. – к. с.-г. наук, доцент кафедри. Взаємний алелопатичний вплив екзаметаболітів монодомінантних фітоценозів сільсько-господарських культур та сегетальних бур’янів.

10. Щетина М А. – к. е. наук, ст. викладач кафедри. Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів.