Меню
Остання редакція: 06 листопада 2017

Звіти аспірантів про етапи виконання дисертаційної роботи

Звіти аспірантів про етапи виконання дисертаційної роботи

 

            На черговому засіданні кафедри екології та безпеки життєдіяльності  19.10.2017 аспіранти другого року навчання Насальська К.В. та Косенко Ю.Ю. звітували про етапи виконання дисертаційної роботи.

         Першою мала слово Насальська Каріна Віталіївна з представленням дисертації на тему: “Геоекологічний стан водних об’єктів Черкаської області” та представила вступ та перший розділ:

            Якість водного середовища є однією з найважливіших проблем людства, особливо нині, зважаючи на масштаби антропогенного впливу на нього. Майже неможливо назвати бодай одну гідроекосистему, де б наслідки цього впливу не проявилися. Це призводить до значних екологічних збитків, негативно відбивається на умовах життя населення.

Метою роботи є встановлення сучасного геоекологічного стану гідроб’єктів Черкаської області та визначення тенденції його змін.

А також визначено такі завдання: обґрунтувати методичні основи використання та охорони водних об’єктів  регіону; дослідити стан гідрооб’єктів з метою визначення ступеня антропогенного навантаження на них; розробити пропозиції щодо оптимізації використання водних ресурсів Черкащини; здійснити інтегральну оцінку геоекологічної ситуації в гідросфері Черкаської області.

Об'єктом дослідження є природні та антропогенні водні об’єкти Черкаської області. Предмет дослідження – закономірності формування геоекологічного стану водних об’єктів досліджуваної області.

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у поглибленні теоретичних та удосконаленні методичних засад геоекологічного підходу до аналізу водних об’єктів; регіональної оцінки стану гідрооб’єктів Черкаської області; розробці схеми районування геоекологічної ситуації в гідросфері досліджуваної території; обґрунтуванні пропозицій для покращення геоекологічного стану річкових систем.

Практичне значення роботи полягає у виявленні екологічного стану водних об’єктів Черкаської області й оцінці геоекологічної ситуації, що виникла у зв’язку з їх забрудненням, а також у розробленні пропозицій щодо шляхів відновлення природного гідрохімічного режиму басейнових систем реґіону.

            Наступною виступила Косенко Юлія Юріївна. 

Тема дисертації: “Методичні основи створення і використання географічних баз даних у екологічному туризмі (на прикладі Черкаської області)”. Мета і завдання роботи полягають у розробці теоретичних та методичних основ еколого-географічного картографування з використанням сучасних технічних засобів та ГІС-технологій, створенні автоматизованої картографо-інформаційної системи з можливістю картографічного відображення обʼєктів та маршрутів екологічного туризму на прикладі Черкаської області, а також визначенні стану і потенціалу його використання.

         Рекреаційно-туристичний потенціал  Черкаської області є об'єктом, що досліджується на основі розроблених електронних карт, графічних моделей та баз даних.

         Предметом дослідження є науково-методичні засади створення і використання електронних екологічних моделей, реалізованих баз даних та ГІС-технологій, а також методика побудови електронних екологічних карт (підходи, принципи, методи, способи та прийоми, засоби ГІС-картографування).

         Створена ГІС «Об’єкти екологічного туризму Черкащини» в перспективі дозволить: бути ефективним інструментом організації екологічних турів для туроператорів на Черкащині, а саме карти районування використання об’єктів ПЗФ у екологічному туризмі; виконувати навчальні функції при підготовці спеціалістів з туризму; здійснювати рекламні і промоутерські функції окремих об’єктів і маршрутів у разі розміщення її на відповідних електронних ресурсах; може використовуватись як додаток до Android, що постійно може поповнюватись новою інформацією про окремі об’єкти ПЗФ.

         База даних дозволить користувачам прораховувати маршрути до тих екологічних об’єктів які їх зацікавили, а також подорожувати по тим екологічним стежкам, які будуть розроблені та внесені до бази даних екологічного туризму області. 

Стаття підготовлена викладачем кафедри екології та БЖД Ю.Ю. Косенко