Меню
Остання редакція: 30 червня 2021

Програми практики

Студенти на практиці в Карпатах

Студенти на практиці в умовах конкретного промислового підприємства чи виробничого об’єкта повинні:

-         ознайомитись із технологічною специфікою, організаційними особливостями, управлінською структурою, природоохоронною політикою та еколого-економічними питаннями;

-         вивчити правила приймання в експлуатацію нового природоохоронного устаткування після його реконструкції та капітального ремонту;

-         ознайомитись з правилами перевірки апаратів та приладів контролю хімічного та фізичного забруднення довкілля;

-         брати участь в складанні екологічних звітів, виконанні еколо­гічних експертиз та екологічної паспортизації об'єктів виробництва.

Студенти можуть брати участь у розробці ресурсозберігаючих тех­нологій, природоохоронному картуванні, в організації екологічного менеджменту й маркетингу на виробництві.

На практиці в державному обласному управлінні екології та природних ресурсів   області, де відбувається практика,  студенти повинні:

-         ознайомитись із особливостями роботи структурних підрозділів: відділу охорони атмосферного повітря; відділу нормування та експертизи; аналітичної лабораторії; економічного відділу та інших;

-         вивчити специфіку прийняття та обліку звітної документації підприємств та господарських об’єктів області;

-         ознайомитись із методиками кількісного та якісного контролю промислових стоків, вилучення та розміщення виробничих і побутових відходів, радіологічного контролю та інше.

Для цього студентам необхідно оцінити:

1. Стан та ступінь техногенних змін природного середовища і довкілля в межах різних територіальних рангів (формування інформаційних потоків, моделювання):

- оцінка техногенного впливу на навколишнє природне середовище та на об’єкти практики в районі, місті, на підприємстві тощо;

- вивчення сучасного екологічного стану об’єкту практики, його окремих елементів і довкілля у зв’язку з впливом на нього різних видів господарської діяльності;

-  визначення основних параметрів антропогенних процесів, які призводять до зміни стану навколишнього природного середовища.

2. Біосферний блок, до якого входить демосфера та її вплив на ландшафтний простір, стан фітосфери, стан природних та штучних рослинних ресурсів, забруднення фітосфери хімічними речовинами, радіонуклідами тощо; екологічна оцінка біосферного блока через ландшафти:

- радіологічний стан ландшафту (наприклад, карта радіаційного забруднення району);

- забруднення ґрунтів;

- забруднення лісів тощо;

- виникнення та розвиток техногенних ландшафтів та агро-ландшафтів;

3. Картографічні матеріали:

-  карта видів забруднень;

-  карта джерел забруднення, умов та факторів, які їх зумовлюють;

- карта населення (густота, професійний розподіл тощо). Загальна характеристика населення району. Карта демо­графічних процесів.

4. Обсяги розповсюдження шкідливих викидів:

- кадастри джерел забруднень (статистична модель навколишнього середовища). Масштаби та збитки від забруднення:

- професійні захворювання та їх зв’язок з екологічним станом навколишнього середовища;

- вплив мінеральних добрив, отрутохімікатів, радіації тощо на здоров’я людей;

-   аналіз тривалості життя і дитячої смертності;

- аналіз тенденції до змін медико-біологічних та санітарно-гігієнічних умов, прогноз їх розвитку та рекомендації з оптимізації демосфери.

5. Документація з екологічної паспортизації промислових, аграрних та інших підприємств-забруднювачів.

6. Техногенне (антропогенне) навантаження на навколишнє природне середовище:

- типи і види господарських впливів (сільськогосподарський, гірничо-добувний, лісотехнічний, промисловий, міських агломерацій, водогосподарський, енергетичний, рекреаційний, транспортний тощо);

-   наслідки впливів;

- норми навантаження, гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у викидах в атмосферне повітря та скидах у водне середовище і ґрунти.

7.  Прогноз і моделювання стану навколишнього природного середовища на підставі вивчення і одержання інформаційних потоків щодо стану навколишнього середовища за допомогою вже існуючої інформації і отриманої в результаті дії мережі моніторингових спостережень.

8.  Управління і керований контроль: перспективне і районне планування, схема і методи інженерного захисту навколишнього середовища, обґрунтування природоохоронних заходів довкілля з метою їх оптимізації або покращення екологічної ситуації.

Оцінка впливу природного середовища, включаючи ландшафтні комплекси, на здоров’я людей та умови їх проживання. Екологічні обґрунтування при проектуванні нових промислових та аграрних виробництв та екологічна експертиза проектів як обов’язкова ланка для всіх видів виробничої діяльності.

Збір фактичного матеріалу для написання звіту про виробничу практику здійснюється протягом всієї практики відповідно до завдання.

Останні новини

Всі новини