Меню

Наукова робота викладачв

Сонько С. П.

1. Сонько С.П. Екологія агроландшафтів і програмовані технології вирощування сільськогосподарських культур./ Збірн.наук.праць Уманського НУС. Ч.1. Агрономія. Випуск 73. Умань – 2010.- С.360-365. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/315

2. Сонько С.П. Значення наукової спадщини С.А.Подолинського у формуванні уявлень про збалансоване природокористування./ Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ.- №4(24), 2010.- С.111-117. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/316

3. Сонько С.П. Екологія – неоекологія – нооекологія – спадкоємні етапи формування предмету екологічних досліджень./ Людина та довкілля .- Вип. 2 (15). - Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. С.7-12. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/314

4. Сонько С.П., Суханова І.П., Василенко О.В. Особливості вермикультури в умовах Правобережного Лісостепу./ Збірн.наук.праць Уманського НУС. Ч.1. Агрономія. Випуск 73. Умань – 2010.- С.216-224. Фахове видання. Режим доступу:http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2486

5. Сонько С.П. Концепція ноосферних екосистем як продовження ідей В.І.Вернадського. / Ноосфера і цивілізація. Всеукраїнський філософський журнал. Вип. 8-9(11). - Донецьк: ДонНТУ, 2010. - С.230-241. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/310

6. Сонько С.П. Географічна наука в нових соціально-економічних умовах розвитку України./ Матеріали наукового семінару «Конструктивізм у сучасній географії». - Інститут географії НАНУ, 16-17 грудня 2010 р. / Український географічний журнал, 2011, №1 - С.32-33. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/388

7. Сонько С.П., Суханова І.П., Василенко О.В. Застосування біогумусу за вирощування васильків справжніх як шлях екологізації рослинництва./ «Наукові доповіді НУБІП» 2011-2 (24) http:// www.nbuv.gov.ua/ejournals/Nd/2011_2/11ssp.pdf.Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/306

8. Сонько С.П., Василенко О.В., Суханова І.П., Пушкарьова Т.М. Обґрунтування доцільності застосування продуктів вермикультури при вирощуванні лікарських рослин. / Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2011.- 468 с., С.125-128. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/845

9. Сонько С.П., Максименко Н.В. Еволюція механічного обробітку ґрунту, як головний чинник планування агроландшафту (екологічні надії і розчарування)./ Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. № 1004, Серія «Екологія». - Харків, 2012 . - С. 7-22. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/352

10. Сонько С.П., Максименко Н.В., Квартенко Р.О. Проблеми територіальної організації екологічної мережі (на прикладі Сіверсько-Донецького екологічного коридору)./ Науковий вісник НЛТУ України. Актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства. Львів:РВВ НЛТУ України,- 2013. – Вип.23.6. - 380 с.- С.317-324 Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/345

11. Сонько С.П. Аналіз методологічних підходів до формування національної екологічної мережі./ Науковий вісник НЛТУ України. Актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства. Львів:РВВ НЛТУ України,- 2013. – Вип.23.5.- 380 с.- С.68-72. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/346

12. Сонько С.П., Максименко Н.В. Просторові і часові механізми екологічної експансії агроландшафту./ Людина та довкілля. - Вип. 2 (15). - Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С.5-21. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/351

13. Сонько С.П., Карпенко В.П., Суханова І.П., Дубін О.Г., Василенко О.В., Пушкарьова Т.М. Екологічні дослідження в Уманському національному університеті садівництва: підсумки і результати./ Вісник Уманського національного університету садівництва. Випуск 2, 2014. – Умань, Ред-вид.відділ УНУС.- С.110- 116. Фахове видання, науко метричне видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/449

14. Sonko S.P., Shiyan D.V. The study of population morbidity based on the spatial diffuse models in old industrial region of Krivbass./ Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 18 (1). – С. 63  70. Фахове видання, наукометричне видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/350

15. Сонько С.П. Сільськогосподарське районування – перший крок до збалансованого природокористування в агросфері./ Вісник Уманського національного університету садівництва. Випуск 3, №1,2015. – Умань, Ред- вид.відділ УНУС.- С.106-112. Фахове видання, наукометричне видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/450

16. Сонько С.П. Виробнича типологія сільського господарства Харківської області: тридцять років потому./ Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 30-39. Фахове видання, наукометричне видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2083

1. Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення. Друге видання перероблене і доповнене. / Навчальний посібник / За редакцією С.П. Сонько С.П. – Львів: «Магнолія 2006». – 2010. - Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України з дисципліни «Безпека життєдіяльності». Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2-399 від 20.02.2006). Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/356

2. Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері: навчальний посібник./за редакцією С.П.Сонька та Н.В.Максименко. Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015.- 568 с. (Навчально-наукова серія «Бібліотека еколога». Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (протокол №5 від 27.04.2015). Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/375

1. Сонько С.П., Суханова І.П., Косенко Ю.Ю. Курс лекцій з дисципліни «Загальна екологія» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо користування»./ Уманський національний університет садівництва. Умань, 2011.- Ред.вид. центр Уманського НУС. - 98 с. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/359

2. Сонько С.П., Василенко О.В. Курс лекцій з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»./ Ред.- вид. центр Уманського НУС. Умань,2011.- 118 с. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/360

3. Сонько С.П., Косенко Ю.Ю. Курс лекцій з дисципліни «Геоінформаційні системи в охороні довкілля, сільському та лісовому господарстві» для спеціальностей 6.090106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, 6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство, 6.090101 – Агрономія, Спеціальність 8.09010104 – Плодівництво і виноградарство. / Ред.-вид. центр Уманського НУС. - Умань УНУС, 2013. – 126 с. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/362

 Кисельов Ю. О. 

1. Кисельов Ю. О. Геософічні аспекти європейської інтеграції України / Ю. О. Кисельов // Географія та туризм: Науковий збірник. – Вип. 28 / Ред. кол.: Я.Б.Олійник (відп. ред.) та ін. – К. : Альфа-ТИК, 2014. – С. 181 – 188. 

2. Кисельов Ю. О. Український фронтир як пульсуючий межовий простір Європи / Ю. О. Кисельов // Часопис соціально-економічної географії. – Вип. 17(2). – Х., 2014. – С. 37 – 40. Фахове видання.

3. Кисельов Ю. О. Геопоетика – межова наукова дисципліна на географічно-філологічному пограниччі / Ю. О. Кисельов // Історія української географії. – Вип. 29, 30. – Тернопіль, 2014. – С. 18 – 22. 

4. Кисельов Ю. О. Крим як український геопростір / Ю. О. Кисельов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль : СМП «Тайп». - №2 (випуск 37). - 2014. – С. 48 – 52. 

5. Сонько С. П. Ландшафтно-етнічна взаємодія як методологічна проблема екології / С. П. Сонько, Ю. О. Кисельов // Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез ІV Міжвузівської науково-практичної конференції (м. Умань, 16–17 жовтня 2014 року). – Умань, 2014. – С. 9–12.

6. Кисельов Ю. О. Духовність як основа інтегрованої стратегії виживання людства: геософічний аспект / Ю. О. Кисельов // Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез ІV Міжву- зівської науково-практичної конференції (м. Умань, 16–17 жовтня 2014 року). – Умань, 2014. – С. 18–21.

7. Кисельова О. О. Про межі Українського Донбасу / О. О. Кисельова, Ю. О. Кисельов // Історія української географії. – Вип. 31. – Тернопіль, 2015. – С. 25–32. 

8. Кисельов Ю. О. Проблема «софійності» в науці та її часопросторовий вимір / Ю. О. Кисельов // Часопис соціально-економічної географії. – Вип. 19(2). – Х., 2015. – С. 35 – 47. 

9. Кисельов Ю. О. До формування наукових засад екологічної геософії / Ю. О. Кисельов // Вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Сер. геогр. – 2015. – Вип. 762 – 763. – С. 28 – 33. Фахове видання. 10. Кисельов Ю. О. Єврамерика як геософічний та геополітичний феномен / Ю. О. Кисельов // Вісник Одеського національного університету. – Т. 20. Географічні та геологічні науки. – 2015. – Вип. 3 (24). – С. 42 – 50. Фахове видання. 11. Кисельов Ю. О. Еколого-геософічні аспекти вивчення людського простору старопромислових реґіонів ресурсного типу (на прикладі Донбасу) / Ю. О. Кисельов // Географія та туризм: Науковий збірник. – Вип. 34 / Ред. кол.: Я.Б.Олійник (відп. ред.) та ін. – К. : Альфа-ТИК, 2015. – С. 62 – 66.

12. Сонько С. П. Сучасні геополітичні та соціально-економічні особливості європейської інтеграції України / С. П. Сонько, Ю. О. Кисельов // Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ. Кол. моногр. /За ред. д. е. н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: Вид.-поліграф. центр «Візаві», 2015. – 424 с. – С. 10–15. Монографія.

13. Кисельов Ю. О. Екогеософія – геософія освоєного простору / Ю. О. Кисельов // Реґіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон, 2015. – С. 198 – 201.

14. Кисельов Ю. О. Екологічні аспекти геософічних досліджень / Ю. О. Кисельов // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства (з нагоди 80-ї річниці від дня народження доктора с.-г. наук, професора П.І. Мороза): Матеріали наукової конференції / [Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. – Умань, 2015. – С. 30 – 34.

15. Сонько С. П. Взаємозв’язок розвитку аграрної галузі і методології аграрної науки в умовах постіндустріальної економіки (у контексті переходу на нові стандарти вищої освіти) / С. П. Сонько, П. М. Ямчук, Ю. О. Кисельов, І. П. Суханова // Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України. / Під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: Вид. «Сочинський М.М.», 2016. – 300 с. – С.122–134. Монографія.

16. Кисельов Ю. О. Географія як теоретична основа аграрної науки та освіти / Юрій Кисельов // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. І. – С. 169–170

Суханова І. П. 

 1. Сонько С. П. Обґрунтування доцільності застосування продуктів вермикультури при вирощуванні лікарських рослин /С. П. Сонько, О. В. Василенко, І. П. Суханова, Т. М. Пушкарьова // Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2011.- Вип. 79. – Ч. 1: Агрономія. – С.125-128.
 2.  Сонько С. П. Застосування біогумусу за вирощування васильків справжніх як шлях екологізації рослинництва / С. П. Сонько, І. П. Суханова, О. В. Василенко // «Наукові доповіді НУБіП», 2011-2(24). Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/e-journal/Nd/2011_2/11 ssp.pdf.
 3.  Маркіна Т. Ю. Біоіндикація харчової безпеки плодів шовковиці білої (Morus alba) за допомогою шовковичного шовкопряда (Bombyx mori L.) / Т. Ю. Маркіна, І. П. Суханова, А. А. Бровді, С. В. Суханов // Біологія і валеологія,– Харків, 2011. − Вип. 13. –– С. 72–74.
 4. Суханова І. П. Ефективність субстратів для вермикультури залежно від особливостей перебігу онтогенетичних стадій її об’єкта. Стаття / І. П. Суханова // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2012. – Вип. 79 – С. 190 – 195.
 5. Суханова І.П. Особливості перебігу онтогенетичних стадій Eisenia foetida як показник ефективності субстратів для вермикультури / І. П. Суханова, О.А. // Зб. тез ІІІ Міжвузівської наукової конференції з міжнародною участю (11 – 12 жовтня 2012 р). . – Умань, 2012. – С. 44 – 45.
 6. Суханова І.П. Біомоніторинг імовірності перенесення інсектицидів системами ґрунтового водозабезпечення за допомогою Bombyx mori l. / І. П. Суханова, А.А. Бровді // Зб. тез ІІІ Міжвузівської наукової конференції з міжнародною участю (11 – 12 жовтня 2012 р). . – Умань, 2012. – С. 49 – 50.
 7. Суханова І.П., Оцінка стану повітряного середовища дендропарку «Софіївка» НАН України методом ліхеноіндикації / І. П. Суханова, О.В. Кващенко // Зб. тез ІІІ Міжвузівської наукової конференції з міжнародною участю (11 – 12 жовтня 2012 р). . – Умань, 2012. – С. 56 – 57.
 8. Суханова І. П. Біомоніторинг екологічної якості повітряного середовища методом ліхеноіндикації / І. П. Суханова // Біологія та валеологія: Зб.наук праць. ХНПУ. – Харків, 2012. – Вип. 14. – С. – 33 -41.
 9. Сонько С.П. Сучасні тенденції дослідження екологічно залежної захворюваності / І.П. Суханова, Д.В. Шиян // Зб. тез ІІІ Міжвузівської наукової конференції з міжнародною участю «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». − Умань, 2012. − С.61-64.
 10. Сонько С.П. Рівень екологічно обумовленої захворюваності населення як біоіндикатор стану довкілля / С.П.Сонько, І.П Суханова, О.М. Голубкіна // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку». // Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2012. − С.195-198.
 11. Суханова І. П. Фізичні параметри ґрунтів в природних та антропогенних екосистемах / І. П. Суханова, О. А. Підвальний // Наук. журнал «Біоресурси і природокористування». – К.: Видавничий центр НУБІПа, 2013. – Т. 5.- № 1 – 2. – С. 47 – 53.
 12. Карпенко В.П. П’ять років екологічних досліджень в Уманському національному університеті садівництва: перші підсумки і результати / В.П. Карпенко, С.П. Сонько, І.П. Суханова, О.М. Дубін [та ін.] / Вісник Уманського національного університету садівництва. – Умань: Ред-вид. відділ УНУС, 2015. − № 1. − С.64-76.
 13. Суханова І.П. Прагнення до біорізноманіття – запорука стійкого сільського господарства / І. П. Суханова, С.П. Сонько// Зб. тез ІV Міжвузівської науково-практичної конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». − Умань, 2014. − С.24-27.
 14. Опря Д. В. Агроекологічна оцінка стану ґрунту у лісовому фітоценозі «Урочище «Гайдамацьке» в Уманському районі Черкаської області / Д. В. Опря, І. П. Суханова // Матеріали Х Всеукраїнських наукових Таліївських читань 17-18 квітня 2014 р.- Харків, ХНУ ім.Каразіна, 2014. − С.54-60.
 15. Суханова І. П. Агроекологічний моніторинг стану ґрунтів ТОВ «Агровіт» (с. Леськове Монастерищенського району Черкаської області) / І. П. Суханова, А. В. Балабак // Зб. Наук. пр. Уманського НУС. - Умань, 2015. – Вип. 87. – Ч. 1: Агрономія. – C. 93 – 97.
 16. Сонько С.П. Прагнення до біорізноманіття – новий тренд розвитку стійкого сільського господарства / С.П. Сонько, І. П. Суханова // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку».- Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2015. − С 151-153.
 17. Екологічні основи збалансованого природокористування в агросфері: Навчальний посібник / за ред. С. П. Сонька та Н. В. Максименко. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015 – 568 с. (Навчально-наукова серія «Бібліотека еколога». Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол №5 від 27.04.2015).
 18. Взаємозв’язок розвитку аграрної галузі і методології аграрної науки в умовах постіндустріальної економіки (у контексті переходу на нові стандарти вищої освіти) / С. П. Сонько, Ю. О. Кисельов, П. М. Ямчук, І. П. Суханова // розділ колективної монографії «Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України» / Під ред. д. е. н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: СПД Сочінський, 2016. – 300 с. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2639
 19. Суханова І.П. Показники родючості ґрунтів ТОВ «Агровіт» (с. Леськове Монастирищенського району Черкаської області) / І. П. Суханова, А. В. Балабак// Зб. тез V міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». − Умань, 2016. – 53 с. Режим доступу: http://ecology.udau.edu.ua/assets/files/zbirnik-2016- 11.pdf.

Василенко О. В. 

1. Василенко О. В. Екологічна оцінка складу атмосферного повітря у зоні тваринницьких комплексів / Василенко О. В., Дубін О. М. // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – Вип.85. – С. 20–25.

2. Василенко О. В. Утилізація органічних решток як шлях вирішення екологічних проблем сільського господарства / Василенко О. В., Дубін О. М. // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – Вип. 86. – С. 101–107.

3. Сонько С. П. Екологічні дослідження в Уманському національному університеті садівництва: підсумки і результати / Карпенко В. П., Сонько С.П., Суханова І. П., Дубін О. М., Василенко О. В., Пушкарьова Т. М. // Вісник Уманського національного університету садівництва. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – № 2. – С. 110–117.

4.  Застосування біогумусу за вирощування васильків справжніх як шлях екологізації рослинництва / Сонько С. П., Суханова І. П., Василенко О. В. // «Наукові доповіді НУБіП», 2011-2(24). Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/e-journal/Nd/2011_2/11 ssp.pdf.

5. Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері / за редакцією С.П. Сонька та Н.В.Максименко. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – 568 с. (Навчально-наукова серія «Бібліотека еколога».

6. Василенко О. В. Екологічний моніторинг якості води джерел нецентралізованого водопостачання у зоні впливу тваринницького комплексу / Василенко О. В., Дубін О. М. // Вісник Уманського національного університету садівництва. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – № 1. – С. 16–19.

Гурський І. М. 

1. Карасик Ю. М., Гурський І. М. Програма створення української симентальної м’ясної породи ( 1990–2005). – Київ, 1997. – с. 54.

2. Тваринництво: Поради для фермерів/ М. Г. Лановська, Р. М.Черненко,

І. М. Гурський та ін.; За ред.. М. Г. Лановської. – К.: Вища шк., 2001. – 167 с. 

3. Производство и переработка свинины в фермерских хозяйствах: Научно-практическое пособие для подготовки специалистов в высших учебных заведениях II – IV уровней аккредитациипо специальности «Технология производтва и переработки продукции животноводства» / [В. С. Линник, Г. Н. Кузнецов, В.Г. Прудников, А. Т. Цвигун, И. Н. Гурский и др.]. – Луганский НАУ, 2014. – 260 с.

4. Настольная книга фермера-скотовода: Научно-практическое пособие / [В. С. Линник, А. Ю. Медведев, Г. Н. Кузнецов, И. Н. Гурский и др.]. – Луганский НАУ, 2016. – 295 с. 

 Цигода В. С.

1. Цигода В.С., Сухомуд О.Г., Кравець І.С., Лахманюк П.І. Показники родючості чорнозему опідзоленого залежно від глибини зяблевої оранки під цукрові буряки //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14-16 травня 2003 року (до 100-річчя з дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора Лубовського М.П.) – Луганськ, 2003. – С. 367-373 . 

2. Цигода В.С., Лахманюк П.І. Вплив глибини зяблевої оранки на вологість та забур’яненість грунту і врожайність цукрових буряків на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу // Збірник наукових праць УДАУ. – Умань, 2004. Вип. 58. – С. 117-122. 

3. Цигода В.С., Сухомуд О.Г., Кравець І.С. Глибина зяблевої оранки, як фактор впливу на покращення показників родючості чорнозему опідзоленого //Збірник наукових праць УДАУ. -Умань, 2005.Вип. 59. – С. 69-73. 

4. Цигода В.С. Демографічний стан і здоров’я населення України // Збірник наукових праць УДАУ- Умань, 2007. Вип. 64. – С. 363-368.

 5. Цигода В.С.  Вплив негативних факторів на умови життєдіяльності людини // Збірник наукових праць УДАУ- Умань, 2007. Вип. 66. – С. 194-204. 

6. Цигода В.С. Актуальні проблеми лісового та садово паркового господарства. – Львів: РВВНЛТУ України.-2013.- Вип. 23.5.-С. 347- 353.

7. Цигода В.С.  Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері. Стаття Львів: РВВНЛТУ України. – 2015.- 347- 353.

8. Цигода В.С.  Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері. Навчальний посібник Рекультивація земель як резерв земельних ресурсів. Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері: навчальний посібник / за ред.. С.П. Сонько та Н.В. Максименко.- Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015- С. 253-262.

9. Цигода В.С.  Пожежна безпека побутових електричних чайників. Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції — Черкаси ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2016. — С. 134-136.

10. Цигода В.С. Про сучасний стан нормативно-правового забезпечення цивільного захисту. Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції — Черкаси ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2016. — С.183-186.

11. Цигода В.С. Біоенергетичний потенціал аграрного сектору як передумова збалансованого розвитку України. Збірник наукових праць УНУС. Умань: УНУС, 2016р. Вип.88. – Ч. 1 Сільськогосподарські науки. – С. 239-245.

Гурський І. М. 

1. Карасик Ю. М., Гурський І. М. Програма створення української симентальної м’ясної породи ( 1990–2005). – Київ, 1997. – с. 54.

2. Тваринництво: Поради для фермерів/ М. Г. Лановська, Р. М.Черненко,

І. М. Гурський та ін.; За ред.. М. Г. Лановської. – К.: Вища шк., 2001. – 167 с. 

3. Производство и переработка свинины в фермерских хозяйствах: Научно-практическое пособие для подготовки специалистов в высших учебных заведениях II – IV уровней аккредитациипо специальности «Технология производтва и переработки продукции животноводства» / [В. С. Линник, Г. Н. Кузнецов, В.Г. Прудников, А. Т. Цвигун, И. Н. Гурский и др.]. – Луганский НАУ, 2014. – 260 с.

4. Настольная книга фермера-скотовода: Научно-практическое пособие / [В. С. Линник, А. Ю. Медведев, Г. Н. Кузнецов, И. Н. Гурский и др.]. – Луганский НАУ, 2016. – 295 с. 

 Дубін О. М.

1. Дубін О. М. Сучасний стан та перспективи розвитку птахівництва в Україні / О. М. Дубін. – Збірник Уманського держ. аграр. ун-ту. – Умань, 2008. – Вип. 67. – Ч. 2. – С. 328–337.

2. Левченко В. І. Патологія печінки, її причини та методи діагностики у молодняку / В. І Левченко, О. М. Дубін. – Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун- ту. – Біла Церква, 2008. – Вип. 56. – С. 101–105.

3. Дубін О. М. Утилізація трупів тварин та знезаражування гною / О. М. Дубін. – Збірник Уманського держ. аграр. ун-ту. – Умань, 2009. – Вип. 71. – Ч. 1. – С. 210–216.

4. Дубін О. М. Діагностика порушень А-вітамінного обміну у молодняку на відгодівлі / О. М. Дубін. – Наук. вісник ветеринарної медицини – Біла Церква, 2009. – Вип. 2 (68). – С. 26–29.

5. Левченко В. І. Поліметаболічна патологія у молодняку на відгодівлі / В. І Левченко, О. М. Дубін. – Наук. вісник ветеринарної медицини. – Біла Церква, 2009. – Вип. 2 (68). – С. 37–43.

6. Дубін О. М. Cтан еритроцитопоезу в молодняку за відгодівлі / О. М. Дубін. – Наук. вісник ветеринарної медицини. – Біла Церква, 2010. – Вип. 5 (78). – С. 61–64.

7. Дубін О. М. Екологічна оцінка складу атмосферного повітря у зоні тваринницьких комплексів / О. М. Дубін, О. В. Василенко. – Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – Вип. 85. – С. 20–25.

8. Дубін О. М. Утилізація органічних решток як шлях вирішення екологічних проблем сільського господарства / О. М. Дубін, О. В. Василенко. – Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – Вип. 86. – С. 101 –107.

9. Карпенко В. П. Екологічні дослідження в Уманському національному університеті садівництва: підсумки і результати / В. П. Карпенко, С. П. Сонько, І. П. Суханова, О. М. Дубін, О. В. Василенко, Т. М. Пушкарьова. – Вісник Уманського національного університету садівництва / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – № 2. – С. 110–117.

10. Дубін О. М. Екологічний моніторинг якості води джерел нецентралізованого водопостачання у зоні впливу тваринницького комплексу / О. М. Дубін, О. В. Василенко. – Вісник Уманського національного університету садівництва / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – № 1. – С. 16–19.

11. Дубін О. М. Екологічний моніторинг забруднення грунту в зоні тваринницького комплексу / О. М. Дубін, О. В. Василенко. – Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – Вип. 89. – Ч. 1. «С.-г. науки». – С. 49–56.

Балабак А. В. 

1. Дубін О. М. Сучасний стан та перспективи розвитку птахівництва в Україні / О. М. Дубін. – Збірник Уманського держ. аграр. ун-ту. – Умань, 2008. – Вип. 67. – Ч. 2. – С. 328–337.

2. Левченко В. І. Патологія печінки, її причини та методи діагностики у молодняку / В. І Левченко, О. М. Дубін. – Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун- ту. – Біла Церква, 2008. – Вип. 56. – С. 101–105.

3. Дубін О. М. Утилізація трупів тварин та знезаражування гною / О. М. Дубін. – Збірник Уманського держ. аграр. ун-ту. – Умань, 2009. – Вип. 71. – Ч. 1. – С. 210–216.

4. Дубін О. М. Діагностика порушень А-вітамінного обміну у молодняку на відгодівлі / О. М. Дубін. – Наук. вісник ветеринарної медицини – Біла Церква, 2009. – Вип. 2 (68). – С. 26–29.

5. Левченко В. І. Поліметаболічна патологія у молодняку на відгодівлі / В. І Левченко, О. М. Дубін. – Наук. вісник ветеринарної медицини. – Біла Церква, 2009. – Вип. 2 (68). – С. 37–43.

6. Дубін О. М. Cтан еритроцитопоезу в молодняку за відгодівлі / О. М. Дубін. – Наук. вісник ветеринарної медицини. – Біла Церква, 2010. – Вип. 5 (78). – С. 61–64.

7. Дубін О. М. Екологічна оцінка складу атмосферного повітря у зоні тваринницьких комплексів / О. М. Дубін, О. В. Василенко. – Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – Вип. 85. – С. 20–25.

8. Дубін О. М. Утилізація органічних решток як шлях вирішення екологічних проблем сільського господарства / О. М. Дубін, О. В. Василенко. – Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – Вип. 86. – С. 101 –107.

9. Карпенко В. П. Екологічні дослідження в Уманському національному університеті садівництва: підсумки і результати / В. П. Карпенко, С. П. Сонько, І. П. Суханова, О. М. Дубін, О. В. Василенко, Т. М. Пушкарьова. – Вісник Уманського національного університету садівництва / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – № 2. – С. 110–117.

10. Дубін О. М. Екологічний моніторинг якості води джерел нецентралізованого водопостачання у зоні впливу тваринницького комплексу / О. М. Дубін, О. В. Василенко. – Вісник Уманського національного університету садівництва / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – № 1. – С. 16–19.

11. Дубін О. М. Екологічний моніторинг забруднення грунту в зоні тваринницького комплексу / О. М. Дубін, О. В. Василенко. – Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – Вип. 89. – Ч. 1. «С.-г. науки». – С. 49–56.

Пушкарьова Т. М.

1. Пушкарьова Т. М. Особливості заростання трансформованих земельних ділянок під впливом будівництва / Т. М.Пушкарьова // Збірка тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Екологія. Людина. Суспільство" (13 – 17 травня 2008 р. м. Київ) – К., 2008. – С. 36–37.

2. Пушкарьова Т. М. Характеристика тимчасових рослинних угруповань в рудеральних місцезростаннях м. Львова / Т. М.Пушкарьова // Відновлення порушених природних екосистем: Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції (м. Донецьк, 7 – 9 жовтня 2008 р.) – Донецьк, 2008. – С. 483–486.

3. Пушкарьова Т. М. Адвентивна флора  як засіб покращення ландшафту та розширення біорізноманіття в системі міських зелених насаджень / Т. М. Пушкарьова, В. В. Лентяков, О. А.Чаплик // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2009. – вип. 19.6. – С. 35–37.

4.  Пушкарьова Т.М. Насіннєва продуктивність деяких адвентивних видів на прикладі м. Львова / Т. М. Пушкарьова, В. В. Лентяков, О. А.Чаплик // Науковий вісник Науковий вісник національного лісотехнічного університету України. – 2009. – вип. 19.11. –  С. 33 – 35.

5. Пушкарьова Т. М. Особливості заростання трансформованих земельних ділянок внаслідок будівництва / Т. М.Пушкарьова // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2009. Вип. – 19.8. – С. 70–72.

6. Пушкарьова Т. М. Особливості ренатуралізації рослинного покриву на територіях міських новобудов. / Т. М. Пушкарьова // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць – Львів: Науковий вісник національного лісотехнічного університету України. – 2009. – Вип. 19.2. – С. 59–66.

7. Пушкарьова Т.М. Методичні рекомендації щодо використання синантропних видів рослин з метою ренатуралізації трансформованих територій міста Львова/ Пушкарьова Т.М. – Львів: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України, 2009. – 26 с.

8. Пушкарьова Т.М. Аналіз адвентивної флори газонів м. Львів за часом заносу, способом та ступенем натуралізації залежно від віку забудови міста/ Т.М. Пушкарьова  // Збірник наукових праць МНУ імені В.О. Сухомлинського "Х Міжнародні новорічні біологічні читання".– 2010. – Випуск 10. – С. 266-268.

9. Пушкарьова Т.М. Еколого-фітомеліоративна характеристика синатропних видів трав в урбоекосистемах м. Львова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 "екологія" / Пушкарьова Тетяна Миколаївна – Київ, 2010. – 21 с.

10. Пушкарьова Т.М. Обгрунтування доцільності застосування продуктів вермикультури при вирощуванні лікарських рослин / С.П. Сонько, О.В. Василенко, І.П. Суханова, Т.М. Пушкарьова // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва "Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві". – 2011. – С. 125-128.

11. Пушкарьова Т.М. Вирощування суниць лісових (FRAGARIA VESCA L.) на різних типах грунтосумішей із застосуванням біогумусу / Т.М. Пушкарьова, Я.Є. Євич // ІІІ міжвузівська науково- практична конференція з міжнародною участю «Екологія-шляхи гармонізації відносин природи та суспільства» –  2012. – С.57 – 60.

12. Пушкарьова Т.М Геоботанічні дослідження у ландшафтному заказнику «Чорнокам’янський прикитікичанський канйон» / [ Пушкарьова Т.М., Сонько С.П., Кудла В.Й., Голубкіна О.М] // ІІІ міжвузівська науково практична конференція з міжнародною участю «Екологія-шляхи гармонізації відносин природи та суспільства»  – 2012. – С. 90 – 93.

13. Пушкарьова-Безділь Т. М. Результати вирощування суниці садової – Fragaria ananassaDuh. із застосуванням продуктів вермикультури /                   Т. М. Пушкарьова-Безділь, Ю. А. Сеник, В. Й. Кудла, О.В. Нікітіна // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – вип. 22.9. – С. 37–40.

14. Пушкарьова-Безділь Т. М. Проблема поширення територій несанкціонованих звалищ твердих побутових відходів на землі природно-заповідного фонду України / Т. М.Пушкарьова-Безділь // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. Вип. – 23.6. – С. 313–317.

15. Пушкарьова-Безділь Т.М. Взаємний алелопатичний вплив насіння кукурудзи та мишію сизого / Т.М. Пушкарьова-Безділь // Матеріали міжнародної науково практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки»  – 2013. – С. 84 – 85.

16. Пушкарьова-Безділь Т.М.  Роль органічних добрив у мінімізації ризику забруднення навколишнього середовища / Т.М. Пушкарьова-Безділь, Р.В. Безділь // Іноваційні технології виробництва рослинницької продукції   –  2013. – С.14 – 16.

17. Пушкарьова-Безділь Т.М. Кролячий гній – перспективне добриво / Т.М. Пушкарьова-Безділь, Р.В. Безділь // Матеріали всеукраїнської конференції молодих учених (До 60-річчя Черкаської області)  – 2013. –С. 19 – 20.

18. Пушкарьова-Безділь Т.М.  Особливості використання методів біотестування для біомоніторингу сільськогосподарських ґрунтів / Т.М. Пушкарьова-Безділь, Є.П. Пастушенко // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства  – 2014. – С.321 – 323.

19. Пушкарьова-Безділь Т.М. Взаємна алелопатична активність насіння ZEA MAYS L. таCHENOPODIUM  ALBUM L. / Пушкарьова-Безділь Т.М., Гурський І.М., Безділь Р.В. //  IV міжвузівська науково практична конференція з міжнародною участю «Екологія-шляхи гармонізації відносин природи та суспільства» – 2014. – С. 60 – 62.

20. Пушкарьова-Безділь Т.М. Взаємна алелопатична активність насінин ZEA MAYS L. та AMARANTHUS ALBUS  L./ Т.М. Пушкарьова-Безділь // XVII Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Людина. Суспільство» – 2014. – С. 52 – 54.

Карпенко В.П. П’ять років екологічних досліджень в Уманському національному університеті садівництва: перші підсумки і результати / [Карпенко В. П. , Сонько С. П. , Суханова І. П., Дубін О. М., Василенко О. В.,  21. Пушкарьова Т. М.] ∕∕ Вісник Уманського національного університету 22. садівництва. – Умань: Ред-вид. відділ УНУС, 2014. –  С. 64-76.

23. Пушкарьова-Безділь Т. М. Взаємна алелопатична активність насінин amaranthusalbus   L., chenopodium album L., brassica napus L. та  zea mays L.» / Т. М. Пушкарьова-Безділь, А. В. Балабак // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – вип. 25.5. – С. 84–89.

24. Пушкарьова-Безділь Т.М. Проблеми утилізації кролячого гною / Т.М. Пушкарьова-Безділь, Р.В. Безділь, В.В. Лавров // Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва: матеріали міжнародної наукової конференції. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. – С. 49 – 51.

25. Т. М. Пушкарьова Екологічні основи збалансованого природокористування в агросфері : навчальний посібник / [С. П. Сонько, Н. В. Максименко, Т. М. Пушкарьова та ін.]. – Харків: Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 568 с.

26. Пушкарьова-Безділь Т.М. Корнілова Н.А. Агроекологічні особливості формування декоративних та оздоровчих фітокомплексів з використанням лікарських рослин (методичні рекомендації) / Корнілова Н.А.,  Мороз В.В.,  Пушкарьова-Безділь Т.М.– К.: ТОВ «ДІА».– 2015. – 39 с.

27. Безділь Р. В. Вміст важких металів у відходах кролеферми та їх екологічно безпечна утилізація / Р. В. Безділь, Т. М. Пушкарьова-Безділь, М. А. Щетина. // Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – №26.1. – С. 162–170.

Щетина М. А.

1.     Щетина М.А. Роль земельних відносин у сфері суспільного виробництва / М.А. Щетина // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, м. Умань. – 2011. ─ Вип. 78. ─ Частина 2. ─ С. 193-198.

 2.     Щетина М.А. Сучасний стан використання земельних ресурсів в Україні та Черкаській області / М.А. Щетина // Збірник наукових праць Вінницького національного університету. Серія «Економічні науки». ─ Вінниця. – 2011. ─ Вип. 4(70). ─ С. 200 - 203.

3.     Щетина М.А. Стан земельного фонду в сільському господарстві України / М.А. Щетина // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». ─ Хмельницький. – 2012. ─ Вип. 10(36). ─ С. 173-176.

4.     Щетина М.А. Теоретичні аспекти орендних земельних відносин в Україні / М.А. Щетина // Збірник наукових праць Вінницького національного університету. Серія «Економічні науки». ─ Вінниця. – 2012. ─ Вип. 3(69). ─ С. 233- 23.

 5.     Щетина М.А. Особливості форм власності на землі сільськогосподарського призначення / М.А. Щетина // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – Хмельницький. – 2013. ─ Вип. 2(19). ─ С. 325-328.

6.     Щетина М.А. Современное состояние арендных земельных отношений в Черкасской области Украины / М.А. Щетина // Ежемесячный научный журнал «Аграрная экономика». – Минск. – 2013. ─ №8(219). ─ С. 63-68.

7. Щетина М.А. Тенденции землепользование в Украине / М.А. Щетина // Вестник КрасГАУ. – Красноярск. – 2013. – №12. – С. 113-117.         

8. Щетина М.А. Відносини власності на землю в сільському господарстві / М.А Щетина // Матеріали Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки». (Умань, 2011 р.) / Міністерство аграрної політики та продовольства України. ─ Умань: Уманський НУС. – 2011. – Частина 2. – С. 229-231. 

9. Щетина М.А. Орендні земельні відносини на сучасному етапі / М.А Щетина // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених / Міністерство аграрної політики та продовольства України. ─ Умань: Уманський НУС. – 2012. – Частина 2. – С. 229-231.

10. Щетина М.А. Сутність земельного фонду в Україні / М.А Щетина // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва» (Дніпропетровськ, 8-9 листопада 2012р.) / ─ Дніпропетровськ. – 2012. – С. 20-22.

11. Щетина М.А. Теоретичні аспекти раціонального управління земельними ресурсами / М.А. Щетина // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених (Бердянськ 6-7 лютого 2013 р.) / Бердянськ. – 2013. – С. 36-37. 

12. Щетина М. А. Природні ресурси та їх класифікація / М. А. Щетина // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (м. Умань, 20 листопада 2015 р.). – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. – С. 289-291

13. Щетина М. А. Екологічні проблеми земельних ресурсів та шляхи їх вирішення в Україні / М. А. Щетина, С. В. Щетина // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Природничі науки в системі освіти» (м. Умань, 18 лютого 2016 р.). – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – С. 137-141. 

14. Щетина М. А. Екологічна оцінка земельних ресурсів Черкащини / М. А. Щетина, С. В. Щетина // Матеріали IV Міжвузівської  науково-практичної конференції « Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства» (м. Умань, 2 червня 2016 р.). – Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського національного університету садівництва. 2016. – С. 23-25.

15. Щетина М. А. Еколо-економічна оцінка земельних ресурсів в Черкаській області / М. А. Щетина // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, м. Умань. – 2016. – Вип. 88. – Частина 2. – С. 206-213.

16. Щетина М. А. Формування екологобезпечного землекористування у сільськогосподарському виробництві / М. А. Щетина // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, м. Умань. – 2016. – Вип. 88. – Частина 2. – С. 158-166.

17. Балабак А. В. Еколого-економічна ефективність дорощування лимонника китайського (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.) залежно від обробки біологічними стимуляторами росту / А. В. Балабак, М. А. Щетина // Вісник Уманського НУС. - Умань, 2016. – № 1. – C. 34 – 37.

18. Безділь Р. В. Вміст важких металів у відходах кролеферми та їх екологічно безпечна утилізація / Р. В. Безділь, Т. М. Пушкарьова- Безділь, М. А. Щетина // Науковий вісник НЛТУ: збірник наукво-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.1. – с. 162-171. 

Нікітіна О. В.

1. Господаренко Г. М. Уміст і запаси рухомих сполук калію в ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні / Г. М. Господаренко, О. В. Нікітіна, Ю. І. Кривда // Вісник Сумського національного аграрного університету – 2013. – Вип. 11. (26). – С. 51 – 56.

2. Господаренко Г. М. Потенційна калійна буферна здатність чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив / Г. М. Господаренко, О. В. Нікітіна // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. – 2015. –№ 1. С. 28–32.

3. Нікітіна О. В. Вміст калію в основній і нетоварній частинах урожаю культур польової сівозміни залежно від норм добрив і систем удобрення / О. В. Нікітіна, Ю. І. Кривда // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний збірник. Вип. 83. − Харків: ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського, 2015. − С. 104−107.

4. Господаренко Г. М. Фізико-хімічні властивості чорнозему опідзоленого в тривалому польовому досліді / Г. М. Господаренко, І. В. Прокопчук, О. В. Нікітіна // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 2015. – Вип. 87. – Ч. 1: Агрономія. – С 7–13

5. Господаренко Г. Н. Баланс калия в черноземе оподзоленном тяжело- суглинистом полевого севооборота при длительном применении удобрений / Г. Н. Господаренко, О. В. Никитина, Ю. И. Кривда // Почвоведение и агрохимия. – 2015. – № 1(54). – С. 134–139.

6. Господаренко Г. М. Вплив тривалого застосування добрив на вміст легкорозчинних сполук калію в чорноземі опідзоленому / Г. М. Господаренко, І. В. Прокупчук, О. В. Нікітіна // Сільське господарство та лісівництво. – № 1. – 2015. – С. 5–12.

7. Господаренко Г. М. Агрохімічні показники якості чорнозему опідзоленого після тривалого (49 років) застосування добрив у польовій сівозміні / Г. М. Господаренко, І. В. Прокопчук, О. В. Нікітіна, Ю. І. Кривда // Збірник наукових праць «Охорона ґрунтів». Матеріали міжнародної науково- практичної конференції «Агрохімічна служба України: роль і місце розвитку агропромислового комплексу держави». – К., 2014. – Вип. 1. – С. 135–139.

8. Господаренко Г. М. Вплив тривалого застосування добрив на вміст обмінних сполук калію в чорноземі опідзоленому / Г. М. Господаренко, О. В. Нікітіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні питання ведення землеробства в умовах змін клімату» – Херсон: ІЗЗ. – 2015. – С. 31–34.

9. Нікітіна О. В. Міграція калію по профілю ґрунту за тривалого застосування різних норм добрив у польовій сівозміні / О. В. Нікітіна // Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції» – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2013. – С. 70–72.

10.Нікітіна О. В. Зміна вмісту рухомих сполук калію в ґрунті за тривалого удобрення / О. В. Нікітіна, Ю. І. Кривда // Тези наукової конференції (до 60-річчя утворення Черкаської області). – Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2013. – Частина 1.– С. 90–91.

11.Нікітіна О. В. Вплив тривалого застосування добрив на вміст калію і магнію у чорноземі опідзоленому / О. В. Нікітіна // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний збірник. Спеціальний випуск до ІХ з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків – Харків: ТОВ «Смугаста типографія» – 2014. – Книга 2. – С. 273–275.

12.Господаренко Г. М. Вміст рухомих сполук калію в ґрунті за тривалого застосування різних норм калійних добрив у польовій сівозміні / Г. М. Господаренко, О. В. Нікітіна // Матеріали науково-практичної конференції присвяченої пам’яті С. Ф. Третьякова. – Полтава, 2014. – С. 28–29.

13.Прокопчук І. В. Уміст легкорозчинних і рухомих сполук калію в ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні / І. В. Прокопчук, О. В. Нікітіна // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П. Г. Шитта. – Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2015. – С. 66–67.

14.Прокопчук І. В. Винесення калію врожаєм культур польової сівозміни / І. В. Прокопчук, О. В. Нікітіна // Матеріали міжнародної науково- практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – К.:ЗАТ «НІЧЛАВА», 2014. – С. 78–79.

15.Нікітіна О. В. Термодинамічні показники чорнозему опідзоленого за тривалого застосування добрив / О. В. Нікітіна // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Аграрная наука: развитие и перспективы». – Миколаїв: Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2015. – С. 182 –183.

16.Господаренко Г. М. Калійна радіоактивність ґрунту за тривалого застосування добрив / Г. М. Господаренко, О. В. Нікітіна, І. В. Прокопчук // Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку». – Черкаси: ФОП Белінська О. Б., 2015. – С. 45–48.

Матеріали

Останні новини

Всі новини