Меню

Наукова робота викладачів

Сонько С. П.

1. Сонько С.П. Екологія агроландшафтів і програмовані технології вирощування сільськогосподарських культур./ Збірн.наук.праць Уманського НУС. Ч.1. Агрономія. Випуск 73. Умань – 2010.- С.360-365. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/315

2. Сонько С.П. Значення наукової спадщини С.А.Подолинського у формуванні уявлень про збалансоване природокористування./ Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ.- №4(24), 2010.- С.111-117. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/316

3. Сонько С.П. Екологія – неоекологія – нооекологія – спадкоємні етапи формування предмету екологічних досліджень./ Людина та довкілля .- Вип. 2 (15). - Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. С.7-12. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/314

4. Сонько С.П., Суханова І.П., Василенко О.В. Особливості вермикультури в умовах Правобережного Лісостепу./ Збірн.наук.праць Уманського НУС. Ч.1. Агрономія. Випуск 73. Умань – 2010.- С.216-224. Фахове видання. Режим доступу:http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2486

5. Сонько С.П. Концепція ноосферних екосистем як продовження ідей В.І.Вернадського. / Ноосфера і цивілізація. Всеукраїнський філософський журнал. Вип. 8-9(11). - Донецьк: ДонНТУ, 2010. - С.230-241. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/310

6. Сонько С.П. Географічна наука в нових соціально-економічних умовах розвитку України./ Матеріали наукового семінару «Конструктивізм у сучасній географії». - Інститут географії НАНУ, 16-17 грудня 2010 р. / Український географічний журнал, 2011, №1 - С.32-33. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/388

7. Сонько С.П., Суханова І.П., Василенко О.В. Застосування біогумусу за вирощування васильків справжніх як шлях екологізації рослинництва./ «Наукові доповіді НУБІП» 2011-2 (24) http:// www.nbuv.gov.ua/ejournals/Nd/2011_2/11ssp.pdf.Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/306

8. Сонько С.П., Василенко О.В., Суханова І.П., Пушкарьова Т.М. Обґрунтування доцільності застосування продуктів вермикультури при вирощуванні лікарських рослин. / Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2011.- 468 с., С.125-128. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/845

9. Сонько С.П., Максименко Н.В. Еволюція механічного обробітку ґрунту, як головний чинник планування агроландшафту (екологічні надії і розчарування)./ Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. № 1004, Серія «Екологія». - Харків, 2012 . - С. 7-22. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/352

10. Сонько С.П., Максименко Н.В., Квартенко Р.О. Проблеми територіальної організації екологічної мережі (на прикладі Сіверсько-Донецького екологічного коридору)./ Науковий вісник НЛТУ України. Актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства. Львів:РВВ НЛТУ України,- 2013. – Вип.23.6. - 380 с.- С.317-324 Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/345

11. Сонько С.П. Аналіз методологічних підходів до формування національної екологічної мережі./ Науковий вісник НЛТУ України. Актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства. Львів:РВВ НЛТУ України,- 2013. – Вип.23.5.- 380 с.- С.68-72. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/346

12. Сонько С.П., Максименко Н.В. Просторові і часові механізми екологічної експансії агроландшафту./ Людина та довкілля. - Вип. 2 (15). - Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С.5-21. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/351

13. Сонько С.П., Карпенко В.П., Суханова І.П., Дубін О.Г., Василенко О.В., Пушкарьова Т.М. Екологічні дослідження в Уманському національному університеті садівництва: підсумки і результати./ Вісник Уманського національного університету садівництва. Випуск 2, 2014. – Умань, Ред-вид.відділ УНУС.- С.110- 116. Фахове видання, науко метричне видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/449

14. Sonko S.P., Shiyan D.V. The study of population morbidity based on the spatial diffuse models in old industrial region of Krivbass./ Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 18 (1). – С. 63  70. Фахове видання, наукометричне видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/350

15. Сонько С.П. Сільськогосподарське районування – перший крок до збалансованого природокористування в агросфері./ Вісник Уманського національного університету садівництва. Випуск 3, №1,2015. – Умань, Ред- вид.відділ УНУС.- С.106-112. Фахове видання, наукометричне видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/450

16. Сонько С.П. Виробнича типологія сільського господарства Харківської області: тридцять років потому./ Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 30-39. Фахове видання, наукометричне видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2083

17. Sonko Sergiy Sustainable development, noosphere and spatial organization of society in the subject field of sociaty geography./ Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – Вип. 20 (1). – С. 18-21.Фахове видання, наукометричне видання. (цит.Index Copernicus)

18. Sonko Sergiy The concept of spatial redistribution in modern subject field of social geography./Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 12-18. Фахове видання, наукометричне видання. (цит.Index Copernicus)

19. Sonko Sergiy, Kyseliov Yurii Вaltic-mediterranean geopolitical doctrine and decline of the russian eurasianism./ «Вишеградський журнал біоекономіки та сталого розвитку»./ Наукометричне видання. (Цит.Web of Science).

20.  Сонько С. П. Сучасні геополітичні та соціально-економічні особливості європейської інтеграції України / С. П. Сонько, Ю. О. Кисельов // Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ. Кол. моногр. /За ред. д. е. н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: Вид.-поліграф. центр «Візаві», 2015. – 424 с. – С. 10–15. Монографія.

21. Сонько С. П. Взаємозв’язок розвитку аграрної галузі і методології аграрної науки в умовах постіндустріальної економіки (у контексті переходу на нові стандарти вищої освіти) / С. П. Сонько, П. М. Ямчук, Ю. О. Кисельов, І. П. Суханова // Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України. / Під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: Вид. «Сочинський М.М.», 2016. – 300 с. – С.122–134. Монографія.

1. Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення. Друге видання перероблене і доповнене. / Навчальний посібник / За редакцією С.П. Сонько С.П. – Львів: «Магнолія 2006». – 2010. - Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України з дисципліни «Безпека життєдіяльності». Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2-399 від 20.02.2006). Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/356

2. Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері: навчальний посібник./за редакцією С.П.Сонька та Н.В.Максименко. Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015.- 568 с. (Навчально-наукова серія «Бібліотека еколога». Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (протокол №5 від 27.04.2015). Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/375

1. Сонько С.П., Суханова І.П., Косенко Ю.Ю. Курс лекцій з дисципліни «Загальна екологія» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо користування»./ Уманський національний університет садівництва. Умань, 2011.- Ред.вид. центр Уманського НУС. - 98 с. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/359

2. Сонько С.П., Василенко О.В. Курс лекцій з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»./ Ред.- вид. центр Уманського НУС. Умань,2011.- 118 с. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/360

3. Сонько С.П., Косенко Ю.Ю. Курс лекцій з дисципліни «Геоінформаційні системи в охороні довкілля, сільському та лісовому господарстві» для спеціальностей 6.090106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, 6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство, 6.090101 – Агрономія, Спеціальність 8.09010104 – Плодівництво і виноградарство. / Ред.-вид. центр Уманського НУС. - Умань УНУС, 2013. – 126 с. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/362

публікації за 2016 р.

204      Використання методики елементарних ГІС в екотуризмі (на прикладі Новомосковського району Дніпропетров-ської області)           стаття Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. - Переяслав-Хмельницький, 2016. - Вип. 11. - 414 с.. - С.С.30-33. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2248           

205      Використання методики елементарних геоінформаційних систем в географічній та екологічній освіті            тези     Збірник матеріалів УІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю; до 25 річниці Незалежності України) Географія та екологія: наука і освіта. м.Умань,14-15 квітня./від.ред. О.В.Браславська - ВПЦ Візаві, 2016. -224 с.-С С 188-191. (Режим посилання:  http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2364                   

206      90 років з дня заснування кафедри тваринництва          стаття Збірник праць Уманського НУС: збірник наукових досліджень./ Редкол.: Непочатенко О.О./Відп.ред.) та ін..-Умань: ВПЦ «Візаві», 2016.- Вип.89.-Ч.1. «С-г науки. С.С.251-258. Фахове видання. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/4407 8          

207      Нові підходи до виділення регіонів в річищі сучасних геополітичних реалій.            стаття Сборник публикаций мультидисциплинарного научного журнала «Архивариус» по материалам VІ международной научно-практической конференции: «Наука в современном мире» г. Киева: сборник со статьями (уровень стандарта, академичес-кий уровень). – К. : Мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», 2016. – 180 с. - С.С.80-84. Наукометричне видання. Цит. в РИНЦ. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2246       

208      Sustainable development, noosphere and spatial organization of society in the subject field of sociaty geography.      стаття Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – Вип. 20 (1). – С. 18-21.  https://periodicals.karazin.ua/socecongeo/article/view/6130 Фахове видання, наукометричне видан-ня. (цит.Index Copernicus).  DOI: https://doi.org/10.26565/2076-1333-2016-20-03

209      «Энергетический коридор» Homo Sapiens или чему именно «альтернативна» энергетика.           тези            Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати-2016: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Бритислава, 15-18 березня 2016 року).- К.:ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. – 208 с. – С.201-202.                       

210      Еколого-економічні орієнтири виживання вітчизняного села (роздуми напередодні адміністративно-територіальної реформи)     тези     Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи» (ЕПК, 2016), м. Ірпінь, 29 березня 2016 року.- Ірпінь: УДФСУ, 2016.- 425 с. - С.С.173-180. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6133       

211      Про вплив малих доз радіаційного випромінювання на організм людини.   тези     Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих вчених, студентів, аспірантів з міжнародною участю «Cучасні оцінки наслідків радіаційних аварій: радіоекологічні, медичні, соціальні аспекти» (з нагоди вшанування 30ї річниці аварії на ЧАЕС). – Миколаїв, 2016.- Вид-во Чорноморського державного університету імені Петра Могили.- 234 с.- С.С.76-78. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6136 3         

212      Медико-географічне дослідження шкідливого впливу радіаційного випромінювання на організм людини          тези     Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 30-ої річниці аварії на ЧАЕС). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 квітня 2016 року). – Ніжин,2016.-252 с.- С.С. 145-150. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2413     

213      Географічні аргументи у новітній патріотичній геополітиці    тези     Українська географія: сучасні виклики. Зб.наук.праць ХІІ з’їзду Українського географіч-ного товариства у 3-х т.- К.:Прінт Сервіс,2016.-Т.ІІІ.-222 с.- С.С. 209-211. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6134         

214      Туристична атракція «Село Богуслвіець – батьківщина першого ректора Київського університету імені Св.Володимира Михайла Максимовича»  тези     Матеріали міжнародного круглого столу: «Сталий розвиток сільського туризму».- К.:ЛГТ,2016 -50с.- С.С. 36-38. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2363        

215      Індикатори сталого розвитку - 24 роки після Ріо.          тези     Матеріали XІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (12-13 травня 2016 р., м. Київ) / Укладач Д. Е. Бенатов. — К.: НТУУ «КПІ», 2016. — 166 с. - С.С.155-156. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6132                   

216      Сучасна екологія: предметна область, структура та тенденції розвитку         тези     Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 травня 2016 р.) / від.ред.Непочатенко О.О. - Умань. ВПЦ Візаві, 2016.- 182 с. - С.С. 40-42. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6137                   

217      Балтійсько-Середземноморська геополітична доктрина та занепад євразійства       стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. - Серія Географічні науки No.3 2016. / Херсон. держ. ун-т.; «Видавничий дім «Гельветика». – Херсон, 2016. – С.С.74-77. Фахове видання. Наукометричне видання: цит. Google Scholar. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2784                    

218      Роль екологічної проблематики у забезпе-ченні фундаментального статусу аграрної науки          стаття            Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Хімія, Екологія та Освіта» - Полтава, 2016.- 235 с. – С.С. 160-166. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2500                

219      Взаємозв’язок розвитку аграрної галузі і методології аграрної науки в умовах постіндустріальної економіки (у контексті перходу на нові стандарти вищої освіти)        кол.

моногр.          Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України./ Кол.моногр. Під ред. д.е.н. проф. О.О.Непочатенко.-Умань: Вид.» Сочинський М.М.», 2016.- 300 с.- С.С.122-134.http://lib.udau.edu.u a/handle/123456789/2639         Ямчук П.М., Кисельов Ю.О., Суханова І.П.

220      Про «природність» та «антропогенність» ландшафтотворення           стаття Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Сучасні географічні та екологічні дослідження довкілля. - № 1-2 (25). - Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С.9-13. Фахове видання. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2783             Максименко Н.В.

221      Концепція просторового перерозподілу як географічний вимір ноосферного вчення         тези            «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи і суспільства»./Збірник тез У Міжвузівської науково-практичної Інтернет-конференції.- Умань, 2 червня 2016 року. / Під ред..д.е.н. О.О.Непочатенко.- Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2016- 54 с.- С.С. 5-12     8         

222      Методичні підходи до оцінки екологічного впливу сільськогосподарського підприємства на ландшафти.   тези     «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи і суспільства»./Збірник тез У Міжвузівської науково-практичної Інтернет-конференції.- Умань, 2 червня 2016 року. / Під ред..д.е.н. О.О.Непочатенко.- Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2016- 54 с.- С.С. 48-51.      Мартинюк О.А.

223      Концепция пространственного перераспределения в современной географической картине мира            стаття Сборник публикаций мультидисциплинарного научного журнала «Архивариус» по материалам ХІІІ международной научно-практической конференции: «Наука в современном мире» г. Киев: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – К. : мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», №9, 2016. – 168с.- С.С.16-21. Наукометричне видання. Цит РИНЦ. http://archivarius.org.ua/Archive/new/Arkhivarius_20_10_2016.pdf                     

224      The concept of spatial redistribution in modern subject field of social geography стаття Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 12-18. https://periodicals.karazin.ua/socecongeo/article/view/7936/7416 Фахове видання, наукометричне видання. (цит.Index Copernicus). DOI: https://doi.org/10.26565/2076-1333-2016-21-01

           

226      Чи треба заповідати антропогенні ландшафти? (постнекласичні погляди на склад національної екологічної мережі)  Тези    Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства : матер. Всеукр. Наук.-практ.конф. (14 грудня 2016 р.).- Відп.ред.О.О.Непочатенко. – Умань:«Візаві», 2016.- 182 с.- С.С.18-20.       3          Казакова Т.А.

227      Чому українській землі потрібен власник, або нові варіації старого гасла «Землю – селянам!»     Кол. моногр           Ароекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій: колективна монографія/ за ред. П.В.Писаренка, Т.О.Чайки, О.О.Ласло. - П.: Видавництво «Сімон», 2016.- 230 с. - С.С. 167-176. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5010        

228      Геоінформаційне моделювання типології сільського господарства Лісостепу України з метою розробки екологічно толерантних агроекосистем          Іннов. проект            Грантовий науковий проект з фінансуванням Міністерством освіти і науки України./ Підбірка наукових матеріалів кафедри екології та безпеки життєдіяльності. Умань, УНУС,2016.  http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6194           Кисельов Ю.О., Березовський В.Є.

229      Новий осередок географічної освіти на Уманщині        Тези    Уманщина географічна: зб. Матер. Всеукраїнської інтернет-конференції (присвячено 400-й річниці заснування міста Умані Черкаської області), 24 листопада 2016 р. м.Умань / відп.ред. О.В.Браславська, Умань: ВПЦ «Візаві»,2016. – 120 с. – С.С.102-105. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5059        2          Кисельов Ю.О.

публікації за 2017 р.

230      Інвентаризація полігонів твердих побутових відходів за допомогою елементарної ГІС (на прикладі Черкаської області)  тези     Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи» (ЕПК-2017), 13-20 березня 2017 р., м. Ірпінь. Університет ДФС України. – 129 с. – С.С.48-52. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6111             

231      Біосфероцентризм у сучасних концепціях взаємодії природи і суспільства   тези     Матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції «Екологічна стратегія майбутнього: досвід і новації», приуроченій до 25-річчя науково-дослідної лабораторії «Екологія і освіта» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.(30−31 березня 2017 року). http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6164                   

232      Старопромышленный регион Кривбасса в условиях постиндустри-альной экономики: тернистый путь от геологии к техногенному туризму

            стаття Географические аспекты устойчивого развития регионов [Электронный ресурс] : ІІмеждународная научно-практическая конференция (Гомель, 23-24 марта 2017 г.) : [ материалы ]. – Элнктрон.текст дан.(объем 76,3 Мб). – Гомель : ГГУ им.Ф.Скорины, 2017. – С.С.197-202. (http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6181)      6          Казакова Т.А., Шиян Д.В.

233      Розробка екологічно безпечної технології для утилізації органічних відходів          тези     Охорона довкілля : зб.наук.статей ХІІІ Всеукраїнських наукових Таліївських читань.- Х: ХНУ імені В.Н.Каразіна,2017.- 144.- С.С.110-113. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6186                    Безділь Р.В., Максименко Н.В.

234      Досвід творчої співпраці харківських і уманських екологів (до 10-річчя екологічного факультету)            тези     Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта-наука-виробництво – 2017 : зб.тез доповідей ХХ Міжнародної науково-практично конференції, присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету (Харків, 19-22 квітня 2017 року).- Х:ХНУ імені В.Н.Каразіна,2017.-276 с. – С.С.257-259. http://lib.udau.edu.ua/hand45le/1236789/6185                Максименко Н.В.

235      Оцінка екологічного впливу на агроландшафти певних сполучень галузей у сільськогосподарському підприємстві.            Тези    Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив» / Редкол.:В.П. Карпенко (відп. ред.) та ін. — Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2017. — 150 с.- С.С.81-83. ( http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6199)           

236      Сучасна парадигма територіального планування           Тези    Актуальні проблеми управління територіальним розвитком: Збірник  тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції  (м. Умань, 13–14 квітня 2017 р.). – Умань, 2017. – 168 с. – С.С.85-88. ( http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6211)                

237      Про перспективи розвитку агроекології у забезпеченні збалансованого природокористування   Тези            Збалансоване природокористування: традиції, перспективи і інновації: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. (м.Київ, 18-19 травня 2017 р.).- К.:ДІА, 2017.-176 с.- С.С.139-142. ( http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6220)            

238      Формування ринку землі і впровадження власності на землю - запорука відродження, економічної та екологічної стабільності українського села.        Кол.моног     Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України. Агропромисловий комплекс України: сучасний стан та проблеми розвитку. / Кол.моногр. Під ред. д.е.н. проф. О.О.Непочатенко.-Умань: Вид.» Сочинський М.М.», 2017.- 300 с.- С.С.122-134.

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6595

           

239      Development of Baltic-Mediterranean geopolitical strategy as continuation of Stepan Rudnytskiy’s ideas            стаття Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – Вип. 22 (2). – С. 22- 26. Фахове видання, наукометричне видання. цит.Index Copernicus.( http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6255)                   Yuriy Kyselov

240      Непростий геополітичний поступ України: головні тенденції і надії стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія Географічні науки No.6 2017. / Херсон. держ. ун-т.; «Видавничий дім «Гельветика». – Херсон, 2017. – С.С.101-106. http://gj.kherson.ua/archive/6/17.pdf. Фахове видання, Наукометричне видання: цит. Google Scholar. (http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6254)

           

241      Проблема утилізації опалого листя міст і відходів тваринницьких ферм і шляхи її вирішення            Стаття            Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Сучасні географічні та екологічні дослідження довкілля. - № 1-2, Випуск 27. - Харків: Вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С.С.143-155 Фахове видання.  http://luddovk.univer.kharkov.ua/sites/default/files/Papers/18-sonko.pdf

242      Украина на пути к миру: современные геополитические вызовы и надежды

            Стаття            Сборник публикаций мульти-дисциплинарного научного Журнала «Архивариус» по материалам  XXІІІ международной научно-практической конференции 1 часть : «Наука в современном мире» г. Киева: сборник состатьями (уровень  стандарта, академический уровень). – К. : мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», 2017. – 72 с.- С.С. 5-13. Наукометричне видання. Цит РИНЦ.Архіваріус (РИНЦ)                

243      Вплив виробничого типу сільського господарства на родючість ґрунтів.

            тези     Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові засади підвищення ефективності сільськогоспо-дарського виробництва», 23-24 жовтня 2017 р. – Харків: ХНАУ, 2017.- 390 c.- С.306-309.                

244      Елементарні геоінформаційні системи та їх використання у туристичній діяльності          тези            Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку: збірник матеріалів Всеукр. наук.-прак. інт.-конф., 31 жовтня 2017 р. / Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 228 с. С.С.129-131                     

245      Розвиток Балтійсько-Чорноморської геополітичної стратегії як продовження ідей Степана Рудницького             стаття Історія української географії. –  Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка.- Тернопіль, 2017. - №34. – С. 98–102. -  Фахове видання                 Юрій Кисельов

246      Виробнича типологія сільського господарства лісостепу України: стара проблема, перспектив-ний проект.           стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. - Серія Географічні науки No.7 2017. / Херсон. держ. ун-т.; «Видавничий дім «Гельветика». – Херсон, 2017. – С.С..  Фахове видання. Наукометричне видання: цит. Google Scholar.

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6713                   

247      Геоінформаційне забезпечення екологічної оцінки спеціалізації сільського господарства лісостепової зони України тези     Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку» (13-20 листопада 2017 р.). (ЕПК-2017), м. Ірпінь. Університет ДФС України. – 129 с. – С.С.                    

248      Перспективи і застереження розвитку вермитехнологiї                       Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Ефективність використання екологічного аграрного виробництва»./ 2 листопада 2017 року.- К.: НМЦ «Агроосвіта».- 158 с                      

249      Теоретичні підвалини концепції сталого розвитку: від Франсуа Кене до Миколи Руденка

            тези     Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез VІ міжвишівської науково-практичної Інтернет-конференції. Умань, 20 жовтня 2017 року. / Під ред.д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2017. – 53 с.- С.С.3-11. (http://ecology.udau.edu.ua/assets/files/zbirnik-konferencii-2017-novij.pdf)

 

250      Ландшафтні заказники Черкащини та їх роль у формуванні екомережі         тези     Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез VІ міжвишівської науково-практичної Інтернет-конференції. Умань, 20 жовтня 2017 року. / Під ред.д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2017. – 53 с.- С.С.28-30.                  Косенко Ю.Ю.

251      Сільськогосподарське районування Черкаської області            тези     Збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки»  (у заочній формі) - 15 листопада 2017 року.-  Під ред.д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2017. – 53 с.                  

252      Про сучасну концепцію довкілля              Сборник публикаций мульти-дисциплинарного научного Журнала «Архивариус» по материалам  XXIV  международной научно-практической конференции 1 часть : «Наука в современном мире». 20.11.2017.  г. Киева: сборник состатьями (уровень  стандарта, академический уровень). – К. : мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», 2017. – 72 с.- С.С. 5-13.

Наукометричне видання. Цит РИНЦ.Архіваріус (РИНЦ).://       http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6373        

публікації за 2018 р.

253      Сталий розвиток: 25 років надій та розчарувань.           тези     Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018 (28 лютого–3 березня 2018 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2018. – 343 с. . Вид-во «Львівська політехніка»,2018 –  С.С.59-63.  http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6620 .

254      Express assessment of environmental impact of agriculture technologies on the soils of Cherkasy Oblast            стаття Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8(1),451–459 doi:10.15421/2017_235. Фахове видання, наукометричне видання. (Web of Science) http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6574

255      Сільськогосподарське районування Харківської області:  географічна проблема – екологічні наслідки            стаття Dniprop. Univer.bulletin. Geology, geography.,

26(1), 165-175 (2018).- p.p.165-176.  doi: 10.15421/111818

Фахове видання, наукометричне видання. (Web of Science). http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6615

256      Вітчизняна суспільна географія в «бібліометриці української науки»

            тези     Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи (GTSNU): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 30-31 березня 2018 р. / гол. ред. колегії Я. Б. Олійник ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К.: Прінт-Сервіс, 2018. – 361 с.- СС-117-120. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6617      

257      Spatial organization of tourist attraction network of Kryvorizhzhia            стаття Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – Вип. 24 (1). – С. 56 - 63. Фахове видання, наукометричне видання. цит. Index Copernicus.                 Daria Shiyan, Tetiana Kazakova 

258      Концепція геоінформаційного забезпечення екологічного туризму на базі стандартного пакету «MS Office».          тези     Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

«НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ХХІ СТОЛІТТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» (SRTP 2018), 23 квітня 2018 року, - с.с.23-27 м. Тернопіль                  

259      Світоглядний статус ґрунтознавства як зв’язкової ланки між екологією та географією (методологічний аналіз)      тези     The development of nature sciences: problems and solutions: Conference Proceedings, April 27-28, 2018. Brno: Baltija Publishing, 248 pages.- рр230-234. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6651                   

260      Власність на землю – ключове методологічне питання землеустрою тези     «Актуальні проблеми землеустрою у сільському господарстві: глобальний, національний та регіональний аспекти». / Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. – Умань, 3-4 травня 2018 року. УНУС.- 124 с. – С.С.63-65. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6652       

261      Концепція екологічно-ощадливого землеробства для лісостепової зони.

            стаття Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія». № 48(2018). – с.с. 161-172. Фахове видання, наукометричне видання. (Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI)). https://doi.org/10.26565/2410-7360-2018-48-14. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6657        11        Максименко Н.В., Пересадько В.А., Суханова І.П., Василенко О.В., Нікітіна О.В.

262      Geochemical aspect of landscape planning in forestry Dniprop. Univer.bulletin. Journ. Geol.Geograph.Geoecology,27(1),81-87. doi: 10.15421/111833. Фахове видання, наукометричне видання. (Web of Science).  http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6658                       N.V.Maksymenko, V.O.Voronin, N.I.Cherkashyna,

263      Чорноморська інтеграція України як основа реалізації балтійсько-середземноморської геополітичної доктрини /     стаття Кисельов Ю.О., Сонько С.П. // (2018) Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. Вип. 8. – С. 58–62. Фахове видання. Наукометричне видання: цит. Google Scholar.                   Кисельов Ю.О.

264      Нові дані про динаміку ноосферних екосистем  стаття Web of Scholar. 6(24),Vol.3.  doi: 10.31435/rsglobal_wos/12062018/5762. Наукометричне видання: цит. Google Scholar Концепція просторового перерозподілу.

                        Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії наук України (28-29 September, 2018). Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму: Зб. наук. праць. – К.: Інститут географії НАНУ, 2018. – 232 с.- 177-179.

            Географічні бази даних як інструмент інвентаризаційного підходу у туризмі.

                        Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку».- Умань, УНУС,  29-30 жовтня 2018 року. – С.С. 34-37.              

            Сонько С.П. Використання ГІС-технологій для моніторингу полігонів твердих побутових відходів (на прикладі Черкаської області).              Матеріали Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» 22 – 23 листопада 2018 року. – Київ. – С.С.34-38                       

265      On the modern conception of environment  стаття Dniprop. Univer.bulletin. Journ. Geol.Geograph.Geoecology,  2018.- 27(2),346-356. doi:10.15421/111859. Фахове видання, наукометричне видання.

(Web of Science). http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6736  10        Kyselov Yu., Polovka S.

266      Метод експрес-оцінки впливу сільського господарства на ґрунти.

            тези     Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції.  25-26 жовтня 2018 р. Харків. ХНАУ ім.В.В.Докучаєва.- 332 с.-  С.С.256-260.             

267      Кооперація та власність на землю – від класичних концепцій до сьогодення           тези     Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Роль аграрних навчальних закладів у формуванні механізмів розвитку сільської кооперації сільських територій» 23-24 жовтня 2018 року, ДУ «НМЦ «Агроосвіта», Київ.- Київ: «Агроосвіта», 2018.- 96 с.- С.С.37-40. 50 http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/67       

268      Кафедрі екології та безпеки життєдіяльності 10 років   тези     Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез VІІ міжвишівської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри екології та безпеки життєдіяльності. Умань, 20 жовтня 2018 року. / Під ред.д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2018. – 96 с.- СС 3-12            Щетина С.В., Максименко Н.В.

269      Vermiculture as an important component of ecologically tolerant agricultural ecosystems            стаття            Ukrainian JournalofEcology, 2018, 8(4), 236–242 doi:10.15421/2017_235. Фахове видання, наукометричне видання. (Web of Science)           Vasilenko O.V, Sukhanova I.P., Shchetyna M.A., Hurskiy I.M.

публікації за 2019 р.

270      Man in Noosphere: Evolution and Further Development     стаття Philosophy and Cosmology, Volume 22. The Academic Journal.-  р.р.51-75.  Kyiv, 2019.   DOI: https://doi.org/10.29202/phil-cosm/22/5 Фахове видання, наукометричне видання.

(Web of Science). http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6789 

271      Оцінка екологічного впливу на агроландшафти сільськогосподарських підприємств Лубенського району Полтавської області           тези     Матеріали науково-практичної конференції всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Екологія» (20-22 березня 2019 року). – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – 74 с.- С.С.52-53.

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6854

272      Досвід використання елементарних ГІС в екологічних дослідженнях           тези     Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.) // наук. ред. Л.П. Царик, М.Я. Сивий, А.В. Кузишин, Я.О. Мариняк. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2019. – 208 с.- С.С. 53-59. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6855

273      Рух людства до двох організованих ним колапсів: екологічного та духовно-інтелектуального. Який з них небезпечніший і чи є порятунок?      стаття.            Вища школа.  Науковий журнал, №3, 2019. - К.:Знання, 2019.- 134 с. – С.С. 7-18. Фахове видання. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6856h

            274      Молоді науки про генетичне та еусоціальне в людині та її боротьбі з двома колапсами     стаття            Вища школа.  Науковий журнал, №4, 2019. - К.:Знання, 2019.- 143 с. – С.С. 36-51. Фахове видання. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6861

К.Корсак, Ю.Корсак, Л. Антонюк, С.Благініна, С.Сонько,та інші.

275      Роль наук про Землю у формуванні наукової картини світу (наукознавчий аспект)            тези            Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження в умовах Правобережного Лісостепу України: матер. Всеукр. наук.-практ. Інтер.-конф., присвяченої 175-річчю Уманського національного університету садівництва (м. Умань, 17 квітня 2019 р.). Умань, 2019. 130 с.- С.С.123-127            

276      Philosophy and methodology of concept of the sustainable development   Моно-графія  Sustainable development under the conditions of European integration: collective

monograph / [editorial board Darko Bele, Lidija Weis, Nevenka Maher]. - Ljubljana: VŠPV, Visoka šola za poslovne vede = Ljubljana School of Business, 2019.- р.р. 195-208 (Зарубіжна монографія англійською мовою) http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6860

23        Dariya Shyan Olena Lakomova

277      Сучасна концепція довкілля як методологічний фундамент наук про Землю           тези     Водні екосистеми та збереження їх біорізноманіття: Збірник наукових праць  науково-практичної конференції  22-24 травня 2019 року. – Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 165 с.- С.С.146-147.

            278 Tolerance of hazelnuts towards unfavorable environmental factors     стаття Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9(3).- р.р. 204-212.  Фахове видання, наукометричне видання. (Web of Science)                 I.S. Kosenko1 , A.F. Balabak2 , S.P. Sonko2 , O.A. Balabak1 , A.V. Balabak, A.I. Opalko1 , I.L. Denysko1 , L.V. Soroka2

Суханова І. П. 

 1. Сонько С. П. Обґрунтування доцільності застосування продуктів вермикультури при вирощуванні лікарських рослин /С. П. Сонько, О. В. Василенко, І. П. Суханова, Т. М. Пушкарьова // Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2011.- Вип. 79. – Ч. 1: Агрономія. – С.125-128.
 2.  Сонько С. П. Застосування біогумусу за вирощування васильків справжніх як шлях екологізації рослинництва / С. П. Сонько, І. П. Суханова, О. В. Василенко // «Наукові доповіді НУБіП», 2011-2(24). Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/e-journal/Nd/2011_2/11 ssp.pdf.
 3.  Маркіна Т. Ю. Біоіндикація харчової безпеки плодів шовковиці білої (Morus alba) за допомогою шовковичного шовкопряда (Bombyx mori L.) / Т. Ю. Маркіна, І. П. Суханова, А. А. Бровді, С. В. Суханов // Біологія і валеологія,– Харків, 2011. − Вип. 13. –– С. 72–74.
 4. Суханова І. П. Ефективність субстратів для вермикультури залежно від особливостей перебігу онтогенетичних стадій її об’єкта. Стаття / І. П. Суханова // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2012. – Вип. 79 – С. 190 – 195.
 5. Суханова І.П. Особливості перебігу онтогенетичних стадій Eisenia foetida як показник ефективності субстратів для вермикультури / І. П. Суханова, О.А. // Зб. тез ІІІ Міжвузівської наукової конференції з міжнародною участю (11 – 12 жовтня 2012 р). . – Умань, 2012. – С. 44 – 45.
 6. Суханова І.П. Біомоніторинг імовірності перенесення інсектицидів системами ґрунтового водозабезпечення за допомогою Bombyx mori l. / І. П. Суханова, А.А. Бровді // Зб. тез ІІІ Міжвузівської наукової конференції з міжнародною участю (11 – 12 жовтня 2012 р). . – Умань, 2012. – С. 49 – 50.
 7. Суханова І.П., Оцінка стану повітряного середовища дендропарку «Софіївка» НАН України методом ліхеноіндикації / І. П. Суханова, О.В. Кващенко // Зб. тез ІІІ Міжвузівської наукової конференції з міжнародною участю (11 – 12 жовтня 2012 р). . – Умань, 2012. – С. 56 – 57.
 8. Суханова І. П. Біомоніторинг екологічної якості повітряного середовища методом ліхеноіндикації / І. П. Суханова // Біологія та валеологія: Зб.наук праць. ХНПУ. – Харків, 2012. – Вип. 14. – С. – 33 -41.
 9. Сонько С.П. Сучасні тенденції дослідження екологічно залежної захворюваності / І.П. Суханова, Д.В. Шиян // Зб. тез ІІІ Міжвузівської наукової конференції з міжнародною участю «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». − Умань, 2012. − С.61-64.
 10. Сонько С.П. Рівень екологічно обумовленої захворюваності населення як біоіндикатор стану довкілля / С.П.Сонько, І.П Суханова, О.М. Голубкіна // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку». // Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2012. − С.195-198.
 11. Суханова І. П. Фізичні параметри ґрунтів в природних та антропогенних екосистемах / І. П. Суханова, О. А. Підвальний // Наук. журнал «Біоресурси і природокористування». – К.: Видавничий центр НУБІПа, 2013. – Т. 5.- № 1 – 2. – С. 47 – 53.
 12. Карпенко В.П. П’ять років екологічних досліджень в Уманському національному університеті садівництва: перші підсумки і результати / В.П. Карпенко, С.П. Сонько, І.П. Суханова, О.М. Дубін [та ін.] / Вісник Уманського національного університету садівництва. – Умань: Ред-вид. відділ УНУС, 2015. − № 1. − С.64-76.
 13. Суханова І.П. Прагнення до біорізноманіття – запорука стійкого сільського господарства / І. П. Суханова, С.П. Сонько// Зб. тез ІV Міжвузівської науково-практичної конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». − Умань, 2014. − С.24-27.
 14. Опря Д. В. Агроекологічна оцінка стану ґрунту у лісовому фітоценозі «Урочище «Гайдамацьке» в Уманському районі Черкаської області / Д. В. Опря, І. П. Суханова // Матеріали Х Всеукраїнських наукових Таліївських читань 17-18 квітня 2014 р.- Харків, ХНУ ім.Каразіна, 2014. − С.54-60.
 15. Суханова І. П. Агроекологічний моніторинг стану ґрунтів ТОВ «Агровіт» (с. Леськове Монастерищенського району Черкаської області) / І. П. Суханова, А. В. Балабак // Зб. Наук. пр. Уманського НУС. - Умань, 2015. – Вип. 87. – Ч. 1: Агрономія. – C. 93 – 97.
 16. Сонько С.П. Прагнення до біорізноманіття – новий тренд розвитку стійкого сільського господарства / С.П. Сонько, І. П. Суханова // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку».- Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2015. − С 151-153.
 17. Екологічні основи збалансованого природокористування в агросфері: Навчальний посібник / за ред. С. П. Сонька та Н. В. Максименко. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015 – 568 с. (Навчально-наукова серія «Бібліотека еколога». Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол №5 від 27.04.2015).
 18. Взаємозв’язок розвитку аграрної галузі і методології аграрної науки в умовах постіндустріальної економіки (у контексті переходу на нові стандарти вищої освіти) / С. П. Сонько, Ю. О. Кисельов, П. М. Ямчук, І. П. Суханова // розділ колективної монографії «Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України» / Під ред. д. е. н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: СПД Сочінський, 2016. – 300 с. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2639
 19. Суханова І.П. Показники родючості ґрунтів ТОВ «Агровіт» (с. Леськове Монастирищенського району Черкаської області) / І. П. Суханова, А. В. Балабак// Зб. тез V міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». − Умань, 2016. – 53 с. Режим доступу: http://ecology.udau.edu.ua/assets/files/zbirnik-2016- 11.pdf.
 20.                        2016-2019

 1. Взаємозв’язок розвитку аграрної галузі і методології аграрної науки в умовах постіндустріальної економіки (у контексті переходу на нові стандарти вищої освіти) / С. П. Сонько, Ю. О. Кисельов, П. М. Ямчук, І. П. Суханова // розділ колективної монографії «Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України» / Під ред. д. е. н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: СПД Сочінський, 2016. – 300 с. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2639

 2. Суханова І.П. Показники родючості ґрунтів ТОВ «Агровіт» (с. Леськове Монастирищенського району Черкаської області) / І. П. Суханова, А. В. Балабак// Зб. тез V міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». − Умань, 2016. – 53 с. Режим доступу: http://ecology.udau.edu.ua/assets/files/zbirnik-2016- 11.pdf.

 3. Суханова І. П. Використання аборигенної популяції гнойового черв՚яка (Eisenia fetida) у вермикультурі для біоутилізації органічних відходів // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2017 : зб. Тез доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету (Харків, 19-22 квітня 2017 року). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 193 – 195.

 4. Суханова І. П. Вплив типології екосистем на агрегатний стан ґрунтів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив» / Редкол.:В.П. Карпенко (відп. ред.) та ін. — Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2017.- С. 97 – 98.

 5. Суханова І. П.  "Вплив типології екосистем на вміст гумусу в орному шарі грунту" // Збалансоване природокористування. – К., 2017. – № 3. – C. 27 - 30 Фахове видання

 6. Гурський І. М. Стан і перспективи якісного водопостачання населення та сільсько-господарських тварин у приватних господарствах / І. М. Гурський, І. П. Суханова // Зб. Наук. пр. Уманського НУС. – Умань, 2017. – Вип. 91. – Ч. 1: Сільськогосподарські науки. – C. 93 – 97. Фахове видання

 7. Сонько С.П., Пушкарьова-Безділь Т.М., Суханова І.П., Василенко О.В., Гурський І.М., Безділь Р.В. Проблема утилізації опалого листя міст і відходів тваринницьких ферм і шляхи її вирішення./ Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Сучасні географічні та екологічні дослідження довкілля. - № 1-2, Випуск 27. - Харків: Вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С.С.143-155. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6257 Фахове видання

 8. Суханова І. П. Забруднення водойм м. Умань солями важких металів / І. П. Суханова, С. В. Суханова, І. М. Гурський, С. С. Ковальський / Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез VІ міжвишівської науково-практичної Інтернет-конференції. Умань, 20 жовтня 2017 року. / Під ред.д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2017. – 53 с.- С. 32-34.

 9. Нечипоренко Н.В. Нові екологічні захворювання на прикладі чернівецької хімічної хвороби (талотоксикоз) / Н. В. Нечипоренко, І. П. Суханова / Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез VІ міжвишівської науково-практичної Інтернет-конференції. Умань, 20 жовтня 2017 року. / Під ред.д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2017. – 53 с.- С. 71-73.

 10. Василенко О.В., Сонько С.П., Суханова І.П. Моніторинг навколишнього середовища. Навчальний посібник для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища».Умань, 2018, 257с. (Подано до друку)

 11. S. P. Sonko, N. V. Maksymenko, V. A. Peresadko, I. P. Sukhanova,  O. V. Vasylenko, O. V. Nikitina. Concept of environmentally protective farming for the forest-steppe zone  / Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія». № 48(2018). – с.с. 161-172. )). https://doi.org/10.26565/2410-7360-2018-48-14.  (doi: 10.26565/2410-7360-2018-48-14) http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6657 Стаття у виданні, що входить до науково-метричної бази даних Web of Science

 12. Суханова І. П. Роль фотосинтезу та клітинного дихання в реалізації речовинно-енергетичних кругообігів / The development of nature sciences: problems and solutions: Conference Proceedings, April 27-28, 2018. Brno: Baltija Publishing, 149 - 151pages.

 13. Суханова І. П. Представництво лишайникової флори дендропарку «Cофіївка» як індикатора  якості повітряного середовища. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва". Умань, 2018, С. 18–21. 

 14. Суханова І. П. Нові екологічні захворювання на прикладі чернівецької хімічної хвороби (талотоксикоз) / Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез VІ Всеукранської науково-практичної конференції. Умань, 20 жовтня 2017 року. / Під ред.д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2017. – 53 с.- С. 71-73.

 15. Суханова І.П. Вміст гумусу в орному шарі ґрунту в екосистемах різного ґенезу Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання землеробства», 11 квітня 2018 року / Редкол.: В.П. Карпенко (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2018. – 30 - 31 с.

 16. Суханова І. П. Методичні підходи до очистки грунтів від екотоксикантів. Охорона довкілля. Збірник наукових статей ХІV Всеукраїнських наукових Таліївських читань, Харків – 2018, С. 162.

 17. Суханова І. П. Генетичне біорізноманіття як запорука виживання біосфери / International Multidisciplinary Conference, Science and technology of the present time: priority development directions of Ukraine and Poland, 19-20 October, Volume 4, Wolomin, Republic of Poland, 2018, P. 87 – 90.

 18. S.P. Sonko, O.V. Vasilenko, I.P. Sukhanova, M.A. Shchetyna, I.M. Hurskiy Vermiculture as an important component of ecologically tolerant agricultural ecosystemsю. Ukrainian Journal of Ecology. Volume 8, No 4 (2018). Р. 236 – 242. Стаття у виданні, що входить до науково-метричної бази даних Web of Science

 19. Суханова І. П., Гурський І. М. Оцінка шляхів забруднення продуктів харчування сполуками важких металів // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014-2019 рр.», приуроченої 175-річчю Уманського НУС, 14–15 травня 2019 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Умань. Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2019. С. 304−305.

 20. Суханова І.П., Гурський І.М. Дослідження міграції важких металів на прикладі КСП «Степанці» Канівського району Черкаської області // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання» / Редкол.: В.П. Карпенко (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2019. С. 26−28.

Василенко О. В. 

1. Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері / за редакцією С.П. Сонька та Н.В.Максименко. Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. 568 с. (Навчально-наукова серія «Бібліотека еколога».

2. Василенко О. В., Дубін О. М. Екологічний моніторинг якості води джерел нецентралізованого водопостачання у зоні впливу тваринницького комплексу / Вісник Уманського національного університету садівництва. Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. № 1. С. 16–19.

3. Василенко О. В., Дубін О. М. Екологічний моніторинг забруднення грунту в зоні тваринницького комплексу / Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень. Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. Вип. 89. С. 49–55.

4. Василенко О. В., Дубін О. М. Оцінка якості продукції бджільництва в сучасних екологічних умовах Черкаської області. Вісник Уманського національного університету садівництва. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. № 2.

5. Василенко О. В., Дубін О. М. Моніторинг нітратного забруднення овочевої продукції на ринках м. Умань / Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. Вип. 91. С. 156–163.

6. Sonko S., Maksymenko N., Peresadko V., Sukhanova I., Vasylenko O., Nikitina O. Concept of environmentally protective farming for the forest-steppe zone / Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv national university – series geoecology, geology, ecology, 2018 (48). Р. 161–172. DOI: 10.26565/2410-7360-2018-48-14. (Web of Science).

7. Vasilenko O.V., Sukhanova I.P., Shchetyna M.A., Hurskiy I.M. Vermiculture as an important component of ecologically tolerant agricultural ecosystems. / Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8(4). Р. 236–242. (Web of Science).

8. Сонько С.П., Пушкарьова-Безділь  Т.М., Суханова  І.П., Василенко О.В., Гурський І.М., Безділь Р.В. Проблема утилізації опалого листя міст і відходів тваринницьких ферм і шляхи її вирішення / Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Сучасні географічні та екологічні дослідження довкілля. Харків: Вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. № 1–2. Випуск 27. С.143–155.

9. Василенко О.В., Сонько С.П., Суханова І.П. Моніторинг навколишнього середовища. Навчальний посібник. Умань, Уманьський НУС, 2019. 186 с.

10. Балабак А.В., Василенко О.В. Еколого-біологічна оцінка запилення та фертильність сортів фундука в умовах Правобережного Лісостепу України / Науковий вісник НЛТУ, 2019. 19(2). С. 157–163. https://doi.org/10.1080/14786410410001704778

11. Василенко О. В. Агроекологічні основи вирощування м’яти перцевої із застосуванням мікробіологічних препаратів. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д. С. Дуки, 10-11 травня 2017 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. та ін. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. С. 15–17.

12. Василенко О. В. Екологічно безпечне підживлення салату посівного як запорука отримання якісного врожаю. Матеріали  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції «Екологічно безпечне,  високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив» / Редкол.: В. П.  Карпенко (відп. ред.) та ін. Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2017. С. 28–29.

13. Василенко О. В. Екологічно-толерантний спосіб підвищення врожайності м’яти перцевої в умовах Уманського НУС. Всеукраїнська науково-практична конференція «Технологічні аспекти вирощування часнику, інших цибулевих і сільськогосподарських рослин», 22 вересня 2017р. м. Умань, УНУС. С 24–26.

14. Василенко О. В. Біогумус як умова отримання екологічно безпечної товарної продукції м’яти перцевої. Зб. тез доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету (Харків, 19-22 квітня 2017 року). Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. С. 45–46.

15. Василенко О. В. Динаміка зміни біологічної активності ґрунту в різних типах біоценозів м. Умань залежно від антропогенного навантаження Матеріали VІI Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми дослідження довкілля» 12-14 жовтня 2017. Суми: СДПУ, 2017. С. 165–167.

16. Василенко О. В. Біодинамічні підходи вирощування овочевих рослин. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва». 24–25 травня 2017. Умань: УНУС, 2017. С. 9–10.

17. Василенко О.В. Забруднення грунту під час знешкодження та утилізації біологічних відходів. The development of nature sciences: problems and solutions. Conference Proceedings. Brno: Baltija Publishing, 2018. C. 37–40.

18. Василенко О.В. Еколого-економічна ефективність заготівлі лікарської сировини рослин родини ASTERACEAE. Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва". Умань, 2018. С. 18–21.

19. Василенко О.В. Вплив вермикультивування на зміну якості субстрату для утримання червоного гнойового черв’яка. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань, 2017. С.21–22.

20. Василенко О.В. Екологічно-толерантний спосіб підвищення врожайності салату посівного в умовах Уманського НУС. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Технологічні аспекти вирощування часнику, цибулевих і сільськогосподарських культур: сучасний погляд та інновації". Умань, 2018. С. 12-13.

21. Василенко О.В. Агроекологічні особливості вирощування коріандру посівного та васильків справжніх. Матеріали VII Міжвишівської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 10-річчю утворення кафедри екології та безпеки життєдіяльності «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства», Умань, 2018. С. 36–38.

22. Василенко О.В., Діденко І.А. Збалансоване використання природних ресурсів фіторізноманіття. Матеріали VII Міжвишівської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 10-річчю утворення кафедри екології та безпеки життєдіяльності «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства», Умань, 2018. С. 87–89.

23. Василенко О.В. Облік ресурсів лікарських рослин на території м. Умань / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття - 2019». Житомир, 22-24 травня 2019 року. С. 26-27.

24. Василенко О.В. Вплив елементів біологізації вирощування коріандру посівного на показники якості посівного матеріалу / Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва». Умань, 23-24 травня 2019 р. С. 22-23.

25. Василенко О.В. Ефективність переробки опалого листя методом компостування. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання аграрної науки”, присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС. Умань, 2018. С. 418.

26. Vasylenko Olha. Agro-ecological bases of peppermint cultivation using microbiological preparations. / International Scientific Conference Scientific Development of New Eastern Europe: Conference Proceedings, Part II, April 6th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. Р. 72–74.

ISBN: 978-9934-571-89-3. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-89-3.

Гурський І. М. 

1. Карасик Ю. М., Гурський І. М. Програма створення української симентальної м’ясної породи ( 1990–2005). – Київ, 1997. – с. 54.

2. Тваринництво: Поради для фермерів/ М. Г. Лановська, Р. М.Черненко,

І. М. Гурський та ін.; За ред.. М. Г. Лановської. – К.: Вища шк., 2001. – 167 с. 

3. Производство и переработка свинины в фермерских хозяйствах: Научно-практическое пособие для подготовки специалистов в высших учебных заведениях II – IV уровней аккредитациипо специальности «Технология производтва и переработки продукции животноводства» / [В. С. Линник, Г. Н. Кузнецов, В.Г. Прудников, А. Т. Цвигун, И. Н. Гурский и др.]. – Луганский НАУ, 2014. – 260 с.

4. Настольная книга фермера-скотовода: Научно-практическое пособие / [В. С. Линник, А. Ю. Медведев, Г. Н. Кузнецов, И. Н. Гурский и др.]. – Луганский НАУ, 2016. – 295 с. 

Балабак А. В. 

1.Балабак А. В. Еколого-економічна ефективність дорощування лимонника китайського (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.) залежно від обробки біологічними стимуляторами росту. / А. В. Балабак, М. А. Щетина // Вісник Уманського НУС. – Умань, 2016. – № 1. – C. 34 – 37. 

2. Балабак О. А. Освітленість крони та урожайність фундука (Corylus domestica Kosenko еt Opalko) залежно від конструкції насаджень. / О. А. Балабак, А. В. Балабак // Збалансоване природокористування. – К., 2016. – № 3. – C. 140 – 143. (0,2 д. а.)

3. Балабак О. А. Аналіз регенераційної здатності фундука сортів «Софіївсський». / О. А. Балабак, І. С. Косенко, А. Ф. Балабак, А. В. Балабак // №65366, 2016.

4. Балабак О. А. Фундук «Софіївсський-2». / О. А. Балабак, І. С. Косенко, А. Ф. Балабак, А. В. Балабак // №65368, 2016.

5. Балабак О. А. Еколого-біологічні основи розмноження і вирощування сортів і форм фундука (Corylus domestica Kosenko еt Opalko). / О. А. Балабак, А. В. Балабак // Матеріали XІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (12-13 травня 2016 р., м. Київ) — К.: НТУУ «КПІ», 2016. — С. 14 – 15. 

6. Балабак О. А. Фенологічні аспекти росту і розвитку вегетативних органів фундука (Corylus domestica Kosenko еt Opalko) залежно від температури в умовах Правобережного Лісостепу України. / О. А. Балабак, А. В. Балабак // Матеріали IV Міжнар. науково-практичної конф. «Актуальні проблеми сучасної аграрної науки. / Уманський НУС — Умань, 2016. — С. 102 – 104.

7. Балабак А. В. Еколого-економічна оцінка ефективності вирощування чайно-гібридних троянд залежно обробки біостимулятором росту Стімпо. / А. В. Балабак // Матеріали Всеукр. наук. конф. «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції». / Уманський НУС — Умань, 2016. — С. 11 – 12. 

8. Балабак О. А. Екологічні і біологічні особливості внутрішньовидових таксонів роду Corylus L. в умовах Правобережного Лісостепу України. / О. А. Балабак, А. В. Балабак // Матеріали Всеукр. наук. конф. «Актуальні проблеми садівництва в аграрній науці». / Уманський НУС — Умань, 2016. — С. 157 – 159. 

9. Балабак О. А. Еколого-біологічні особливості вегетативного розмноження фундука з використанням біологічних стимуляторів росту. / О. А. Балабак, А. В. Балабак // Матеріали Всеукр. науково-практичної Інтернет-конф. «Природничі науки в системі освіти». / Уманський ДПУ, 18 лютого 2016 — Умань, 2016. — С. 15 – 20. 

10. Суханова І. П. Показники родючості ґрунтів ТОВ «Агровіт» (с. Леськове Монастирищенського району Черкаської області). /І. П. Суханова, А.В. Балабак // Екологія — шляхи гармонізації відносин природи та суспільства / Зб. тез міжвуз. наук.-практ. Інтернет-конф. / Уманський НУС, 2 червня 2016 — Умань, 2016. — С. 34 – 37.

11. Балабак О. А. Оцінка потенційної морозостійкості сортів фундука (Corylus domestica Kosenko et Opalko). / О. А. Балабак, А. В. Балабак // Збалансоване природокористування. – К., 2017. – № 2. – C. 90 – 93.

12. Kosenko I. S. Hazelnut breeding in the National Dendrological Park “Sofiyivka” of the NAS of Ukraine / Kosenko I. S., Opalko A. I., Balabak O. A., Opalko O. A., Balabak A. V. // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2017. Т. 13, № 3. С. 245–251.

13. Balabak O. Environmental features of culture hazelnut and content of wheat in horizons depending from variety / Balabak O., Balabak A. // Danish Scientific Journal (DSJ). – København V Denmark, 2017. – № 4. – P. 4–8.

14. Балабак О. А. Еколого-біологічні особливості вирощування фундука в Правобережному Лісостепу України / Балабак О. А., Балабак А. В. // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2017: зб. тез доп. ХХ Міжнар. наук.-практ конф., присвяченої 10-річчю створення екологічного ф-ту (19–22 квітня 2017 р., Харків) / Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 31–32.

15. Балабак О. А. Зимостійкість вирощуваних в умовах Правобережного Лісостепу України сортів фундука (Corylus domestica Kosenko et Opalko) / О. А. Балабак, А. В. Балабак // Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 29 березня 2017 р., Умань. / Уманський нац. ун-т садівництва. – Умань, 2017. – С. 12–13.

16. Балабак О. А. Оцінка потенціалу зимо і морозостійкості сортів фундука (Corylus domestica Kosenko et Opalko) / О. А. Балабак, А. В. Балабак // Всеукраїнська наукова конференція молодих учених, приурочена 115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д. С. Дуки. Сільськогосподарські, біологічні, економічні, загальноосвітні та технічні науки : матеріали наук. конф., 10–11 травня 2017 р., Умань. / Уманський нац. ун-т садівництва. – Умань : ВПЦ "Візаві", 2017. – С. 12–13.

17. Балабак О. А. Еколого-біологічні особливості росту та життєздатність пилку сортів фундука / О. А. Балабак, А.В. Балабак // Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства : збірн. тез VІ міжвишівської. науково-практичної Інтернет конференції, Умань, 20 жовтня 2017 р. / Під ред. д.е.н. О.О. Непочатенко. Ред.-вид. відділ УНУС, – Умань, 2017. – С. 65–66.

18. Балабак О. А. Адаптація сортів фундука до впливу факторів довкілля в умовах Правобережного Лісостепу України / О. А. Балабак, А.В. Балабак, Г.А. Тарасенко // Матеріали ХІV з’їзду Українського ботанічного товариства, Київ, 25–26 квітня 2017 р. (електронне видання), – Київ, 2017. – С. 173.

19. Балабак А. В. Стійкість Liriodendron tulipifera L. до факторів довкілля / А. В. Балабак, Комез О. Ю. // Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства : збірн. тез VІ міжвишівської. науково-практичної Інтернет конференції, Умань, 20 жовтня 2017 р. / Під ред. д.е.н. О.О. Непочатенко. Ред.-вид. відділ УНУС, – Умань, 2017. – С. 66–68.

20. Косенко І.С. Патент на корисну модель №   Спосіб розмноження фундука / І.С. Косенко, О.А. Балабак, А.Ф. Балабак, А.І. Опалко, А.В. Балабак, Г.А. Тарасенко,. – Заявка №  подана; зареєстрована у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі— 2017. — Бюл. №. — с.

21. Сонько С. П. Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення: Навчальний посібник. / С. П. Сонько, М. І. Адаменко, А. В. Балабак, І. М. Гурський, О. В. Нікітіна // За ред. проф. С. П. Сонька, Умань, 2018. – 236 с.

22. Балабак А. В. Еколого-біологічні особливості розмноження та вирощування чайно-гібридних троянд. / А. В. Балабак // Збалансоване природокористування. – К., 2018. – № 2. – C. 134 – 137.

23. Kosenko I. S., Opalko A. I., Balabak O. A., Opalko O. A., Balabak A. V. Hazelnut (Corylus Domestica KOS. et OPAL.) research and breeding at National Dendrological Park «Sofiyivka» of the National Academy of Sciences (NAS) of Ukraine. Temperate horticulture for sustainable development and environment : ecological aspects. Oakville; Waretown: A. A. P. 2018. Ch. 13. P. 237–267

24. Пушкарева-Бездиль Т. Н. Взаимная аллелопатическая активность семян Zea mays L. и Erigeron canadensis L. / Т. М. Пушкарева-Бездиль, А. В. Балабак,  Р. В. Бездиль // The international research and practical conference: The development of nature sciences:problems and solutions (april 27-28, 2018). – С. 121-126.

25. Балабак А. В. Еколого-біологічні основи розмноження та дорощування представників роду Cotinus Mill. / А. В. Балабак // Технологічні аспекти вирощування часнику, цибулевих і сільськогосподарських культур: сучасний погляд та інновації: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (30 травня 2018 р.) / Редкол.: Улянич О. І. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2018. – C.12-13.

26. Балабак. А. В. Еколого-біологічні особливості розмноження чайно-гібридних троянд у культурі in vitro. / А. В. Балабак // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання землеробства» / Редкол.: В.П. Карпенко (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, – Умань, 2018. – С. 18–19.

27. Балабак О. А. Використання диференційованих методів стерилізації експлантів представників роду Coriliys L. in vitro / О. А. Балабак, А. В. Балабак // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, 15–16 травня 2018 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – Київ. Видавництво «Основа», 2018. – С. 166-168.

28. Балабак О. А. Якість та жирнокислотний склад олії горіхів фундука / О. А. Балабак, А. В. Балабак // Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції– Умань, 2018. – С. 39-42.

29. Пушкарьова-Безділь Т. М. Взаємна алелопатична активність насінин Zea Mays L. та Galinsoga Parviflora Cav / Т. М. Пушкарьова-Безділь, А. В. Балабак // Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва:матер. Міжнародної науково-практичної  інтернет-конференції (Умань, 18 квітня 2018 року). – С. 7–10.

29. Балабак О. А. Еколого-біологічні особливості росту та життєздатність пилку сортів фундука / О. А. Балабак, А. В. Балабак // Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства: збірн. тез VІІ Міжвишівської. науково-практичної Інтернет конференції, Умань, 20 жовтня 2018 р. / Під ред. д.е.н. О.О. Непочатенко. Ред.-вид. відділ УНУС, – Умань, 2018. – С. 95–96.

30. Нікітіна О. В. Обґрунтування підвищення радіоактивності ґрунту за тривалого застосування добрив / О. В. Нікітіна, А. В. Балабак // Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства: збірн. тез VІІ Міжвишівської. науково-практичної Інтернет конференції, Умань, 20 жовтня 2018 р. / Під ред. д.е.н. О.О. Непочатенко. Ред.-вид. відділ УНУС, – Умань, 2018. – С. 93–95.

31. Балабак А. В. Еколого-біологічні особливості розмноження та вирощування чайно-гібридних троянд / А. В. Балабак // Збірник наукових статей ХІV Всеукраїнських наукових Таліївських читань, – Харків, 2018. – С. 10-12.

32. Еколого-біологічна оцінка запилення та фертильність сортів фундука в умовах Правобережного Лісостепу України. Науковий вісник НЛТУ України, 2019, т. 29, № 5. C. 9 11.

33. Балабак А. В. Характеристика амінокислотного складу білка плодів фундука залежно від сорту. Матер. V Міжнародної науково-практичної конференції. Умань, 2019. С. 9 11.

34. Балабак А. В. Освітленість крони рослин фундука (Corylus domestica Kosenko Et Opalko) залежно від конструкції насаджень в умовах Правобережного Лісостепу України. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2019 : зб. тез доповідей XXIІ Міжнародної науково практичної конференції, (Харків, 17-18 квітня 2019 року). Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. C. 17 20.

35. Балабак А. В. Вплив абіотичних факторів середовища на ріст і розвиток робінії звичайної в умовах міста Умань. Всеукр. наук. конф. «Підсумки наукової роботи за 2014 2019 рр.», приурочена 175-річчю  Уманського НУС. Умань, 2019. С. 56 58.

36. Свідоцтво про авторство на сорт рослин Софіївський 2 Ліщина велика (фундук) Corylus maxima Mill.  Балабак О. А., Балабак А. В. №190801

37. Balabak, A.F., Sonko, S.P., Balabak, O.A., Balabak, A.V., Soroka, L.V. (2019). Tolerance of hazelnuts towards unfavorable environmental factors. Ukrainian Journal of Ecology, 9 (3), р. 204 212.

38. Балабак А.В. Еколого-біологічні особливості вирощування сіянців фундука (Corylus domestica Kos. et Opal.). Сучасний рух науки: тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р. – Дніпро, 2019. С. 36-41.

39. Balabak A. Bioecological features of growth and development of hazelnut (Corylus domestica Kos. et Opal.) plants in the conditions of the Right-bank Forest-steppe zone of Ukraine. International Scientific Conference Scientific Development of New Eastern Europe: Conference Proceedings, Part II, April 6th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 16 19 p.

Щетина М. А.

1.     Щетина М.А. Роль земельних відносин у сфері суспільного виробництва / М.А. Щетина // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, м. Умань. – 2011. ─ Вип. 78. ─ Частина 2. ─ С. 193-198.

 2.     Щетина М.А. Сучасний стан використання земельних ресурсів в Україні та Черкаській області / М.А. Щетина // Збірник наукових праць Вінницького національного університету. Серія «Економічні науки». ─ Вінниця. – 2011. ─ Вип. 4(70). ─ С. 200 - 203.

3.     Щетина М.А. Стан земельного фонду в сільському господарстві України / М.А. Щетина // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». ─ Хмельницький. – 2012. ─ Вип. 10(36). ─ С. 173-176.

4.     Щетина М.А. Теоретичні аспекти орендних земельних відносин в Україні / М.А. Щетина // Збірник наукових праць Вінницького національного університету. Серія «Економічні науки». ─ Вінниця. – 2012. ─ Вип. 3(69). ─ С. 233- 23.

 5.     Щетина М.А. Особливості форм власності на землі сільськогосподарського призначення / М.А. Щетина // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – Хмельницький. – 2013. ─ Вип. 2(19). ─ С. 325-328.

6.     Щетина М.А. Современное состояние арендных земельных отношений в Черкасской области Украины / М.А. Щетина // Ежемесячный научный журнал «Аграрная экономика». – Минск. – 2013. ─ №8(219). ─ С. 63-68.

7. Щетина М.А. Тенденции землепользование в Украине / М.А. Щетина // Вестник КрасГАУ. – Красноярск. – 2013. – №12. – С. 113-117.         

8. Щетина М.А. Відносини власності на землю в сільському господарстві / М.А Щетина // Матеріали Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки». (Умань, 2011 р.) / Міністерство аграрної політики та продовольства України. ─ Умань: Уманський НУС. – 2011. – Частина 2. – С. 229-231. 

9. Щетина М.А. Орендні земельні відносини на сучасному етапі / М.А Щетина // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених / Міністерство аграрної політики та продовольства України. ─ Умань: Уманський НУС. – 2012. – Частина 2. – С. 229-231.

10. Щетина М.А. Сутність земельного фонду в Україні / М.А Щетина // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва» (Дніпропетровськ, 8-9 листопада 2012р.) / ─ Дніпропетровськ. – 2012. – С. 20-22.

11. Щетина М.А. Теоретичні аспекти раціонального управління земельними ресурсами / М.А. Щетина // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених (Бердянськ 6-7 лютого 2013 р.) / Бердянськ. – 2013. – С. 36-37. 

12. Щетина М. А. Природні ресурси та їх класифікація / М. А. Щетина // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (м. Умань, 20 листопада 2015 р.). – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. – С. 289-291

13. Щетина М. А. Екологічні проблеми земельних ресурсів та шляхи їх вирішення в Україні / М. А. Щетина, С. В. Щетина // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Природничі науки в системі освіти» (м. Умань, 18 лютого 2016 р.). – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – С. 137-141. 

14. Щетина М. А. Екологічна оцінка земельних ресурсів Черкащини / М. А. Щетина, С. В. Щетина // Матеріали IV Міжвузівської  науково-практичної конференції « Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства» (м. Умань, 2 червня 2016 р.). – Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського національного університету садівництва. 2016. – С. 23-25.

15. Щетина М. А. Еколо-економічна оцінка земельних ресурсів в Черкаській області / М. А. Щетина // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, м. Умань. – 2016. – Вип. 88. – Частина 2. – С. 206-213.

16. Щетина М. А. Формування екологобезпечного землекористування у сільськогосподарському виробництві / М. А. Щетина // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, м. Умань. – 2016. – Вип. 88. – Частина 2. – С. 158-166.

17. Балабак А. В. Еколого-економічна ефективність дорощування лимонника китайського (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.) залежно від обробки біологічними стимуляторами росту / А. В. Балабак, М. А. Щетина // Вісник Уманського НУС. - Умань, 2016. – № 1. – C. 34 – 37.

18. Безділь Р. В. Вміст важких металів у відходах кролеферми та їх екологічно безпечна утилізація / Р. В. Безділь, Т. М. Пушкарьова- Безділь, М. А. Щетина // Науковий вісник НЛТУ: збірник наукво-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.1. – с. 162-171. 

19. Щетина М. А. Розвиток земельних відносин в сільськогосподарському виробництві / М. А. Щетина // Монографія, м. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – 212 с. 

20. S.P. Sonko, O.V. Vasilenko, I.P. Sukhanova, M.A. Shchetyna, I.M. Hurskiy Uman National University of Horticulture, Institutska St. Uman, Cherkasy region, 20305, Ukraine.

ISSN: 2520-2138

Ukrainian Journal of Ecology, Volume 8, ISSN 2520-2138, 2018 No. 4, pages 236-242.

 (Citation: Sonko S.P., Vasilenko O.V, Sukhanova I.P., Shchetyna M.A., Hurskiy I.M. (2018). Vermiculture as an important component of ecologically tolerant agricultural ecosystems. Ukrainian Journal of Ecology, 8(4), 236-242.)

Нікітіна О. В.

1. Господаренко Г. М. Уміст і запаси рухомих сполук калію в ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні / Г. М. Господаренко, О. В. Нікітіна, Ю. І. Кривда // Вісник Сумського національного аграрного університету – 2013. – Вип. 11. (26). – С. 51 – 56.

2. Господаренко Г. М. Потенційна калійна буферна здатність чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив / Г. М. Господаренко, О. В. Нікітіна // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. – 2015. –№ 1. С. 28–32.

3. Нікітіна О. В. Вміст калію в основній і нетоварній частинах урожаю культур польової сівозміни залежно від норм добрив і систем удобрення / О. В. Нікітіна, Ю. І. Кривда // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний збірник. Вип. 83. − Харків: ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського, 2015. − С. 104−107.

4. Господаренко Г. М. Фізико-хімічні властивості чорнозему опідзоленого в тривалому польовому досліді / Г. М. Господаренко, І. В. Прокопчук, О. В. Нікітіна // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 2015. – Вип. 87. – Ч. 1: Агрономія. – С 7–13

5. Господаренко Г. Н. Баланс калия в черноземе оподзоленном тяжело- суглинистом полевого севооборота при длительном применении удобрений / Г. Н. Господаренко, О. В. Никитина, Ю. И. Кривда // Почвоведение и агрохимия. – 2015. – № 1(54). – С. 134–139.

6. Господаренко Г. М. Вплив тривалого застосування добрив на вміст легкорозчинних сполук калію в чорноземі опідзоленому / Г. М. Господаренко, І. В. Прокупчук, О. В. Нікітіна // Сільське господарство та лісівництво. – № 1. – 2015. – С. 5–12.

7. Господаренко Г. М. Агрохімічні показники якості чорнозему опідзоленого після тривалого (49 років) застосування добрив у польовій сівозміні / Г. М. Господаренко, І. В. Прокопчук, О. В. Нікітіна, Ю. І. Кривда // Збірник наукових праць «Охорона ґрунтів». Матеріали міжнародної науково- практичної конференції «Агрохімічна служба України: роль і місце розвитку агропромислового комплексу держави». – К., 2014. – Вип. 1. – С. 135–139.

8. Господаренко Г. М. Вплив тривалого застосування добрив на вміст обмінних сполук калію в чорноземі опідзоленому / Г. М. Господаренко, О. В. Нікітіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні питання ведення землеробства в умовах змін клімату» – Херсон: ІЗЗ. – 2015. – С. 31–34.

9. Нікітіна О. В. Міграція калію по профілю ґрунту за тривалого застосування різних норм добрив у польовій сівозміні / О. В. Нікітіна // Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції» – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2013. – С. 70–72.

10.Нікітіна О. В. Зміна вмісту рухомих сполук калію в ґрунті за тривалого удобрення / О. В. Нікітіна, Ю. І. Кривда // Тези наукової конференції (до 60-річчя утворення Черкаської області). – Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2013. – Частина 1.– С. 90–91.

11.Нікітіна О. В. Вплив тривалого застосування добрив на вміст калію і магнію у чорноземі опідзоленому / О. В. Нікітіна // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний збірник. Спеціальний випуск до ІХ з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків – Харків: ТОВ «Смугаста типографія» – 2014. – Книга 2. – С. 273–275.

12.Господаренко Г. М. Вміст рухомих сполук калію в ґрунті за тривалого застосування різних норм калійних добрив у польовій сівозміні / Г. М. Господаренко, О. В. Нікітіна // Матеріали науково-практичної конференції присвяченої пам’яті С. Ф. Третьякова. – Полтава, 2014. – С. 28–29.

13.Прокопчук І. В. Уміст легкорозчинних і рухомих сполук калію в ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні / І. В. Прокопчук, О. В. Нікітіна // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П. Г. Шитта. – Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2015. – С. 66–67.

14. Прокопчук І. В. Винесення калію врожаєм культур польової сівозміни / І. В. Прокопчук, О. В. Нікітіна // Матеріали міжнародної науково- практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – К.:ЗАТ «НІЧЛАВА», 2014. – С. 78–79.

15. Нікітіна О. В. Термодинамічні показники чорнозему опідзоленого за тривалого застосування добрив / О. В. Нікітіна // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Аграрная наука: развитие и перспективы». – Миколаїв: Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2015. – С. 182 –183.

16.Господаренко Г. М. Калійна радіоактивність ґрунту за тривалого застосування добрив / Г. М. Господаренко, О. В. Нікітіна, І. В. Прокопчук // Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку». – Черкаси: ФОП Белінська О. Б., 2015. – С. 45–48.

17. Господаренко Г.М. Баланс азоту в ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні / Г.М. Господаренко, І.В. Прокопчук, О.В. Нікітіна /// Збірник наукових праць Уманського НУС. – 2017. – Випуск №90. Частина 1– С. 7–14.

18. Прокопчук І.В. Еколого-агрохімічна оцінка тривалого застосування калійних добрив у польовій сівозміні / І.В. Прокопчук, О.В. Нікітіна // Збірник наукових праць Уманського НУС. – 2017  Випуск №91. Частина 1– С. 187–195.

19. Господаренко Г. М. Нікітіна О.В., Прокопчук І.М.  Зміни у структурі калійного фонду чорнозему опідзоленого за тривалого застосування добрив / Збірник наукових праць Уманського НУС. –. Випуск 94 Частина 1. — 2019. – с. 43–49DOI 10.31395/2415-8240-2019-94-1-43-49.

20. Vasylenko O.V., Nikitina Olha. Agro-ecological bases of peppermint cultivation using microbiological preparations. / International Scientific сonference Scientific Development of New Eastern Europe: Conference Proceedings, Part II, April 6th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. Р. 72–74.ISBN: 978-9934-571-89-3 

DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-89-3

21. Sonko S., Maksymenko N., Peresadko V., Sukhanova I., Vasylenko O., Nikitina O. Concept of environmentally protective farming for the forest-steppe zone // Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv national university – series geoecology, geology, ecology, 2018 (48). Р. 161–172. DOI: 10.26565/2410-7360-2018-48-14.

Сорока Л. В.

 1. Улянич О.І., Діденко І.А., Сорока Л.В. Конвеєрне вирощування індау посівного в Правобережному Лісостепу України // Овочівництво і баштанництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник / Інститут овочівництва і баштанництва НААН. – Харків ВП «Плеяда», 2017. – Вип. 63.

 2. Сорока Л.В. Ефективність сортів руколи посівної у Лісостепу України Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / «Основа», 2017. Вип. 91. Ч.1: Сільськогосподарські науки. – С. 195–202.

 3. Улянич О. І, Сорока Л. В., Воєвода Л. І. Салат цикорний вітлуф в Україні. VI(21), Issue 179, 2018 Sept. SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION https://DOI.org/10.31174/SEND-NT2018-179VI21 Natural and Technical Sciences. С.10–12 (https://doi.org/10.31174/SEND-NT2018-179VI21-02)

 4. Борисенко В.В., Чаплоуцький А.М., Сорока Л.В. Вплив густоти посіву та ширини міжрядь на олійність різностиглих гібридів соняшника / Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 106 – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 3-9.

Інші видання:

 1. Улянич О.І., Сорока Л.В., Воробйова Н.В. Вирощування руколи // Плантатор. №3(33). 2017. С. 100-102.

 2. Улянич О.І., Воробйова Н.В., Сорока Л.В., Діденко І.А. Сучасна технологія вирощування огірка у зимових теплицях // Овощеводство, 2017, № 12 (152). С. 2–7.

Публікації у міжнародних виданнях:

 1. Citation: Ulianych, O.I., Yatsenko, V.V., Slobodyanyk, G.Ya., Soroka, L.V., Didenko, I.A. (2019). Comparative estimation of productivity of local forms of Elephant garlic. Ukrainian Journal of Ecology, 9(2), 212-216.

Косенко Ю. Ю

Тези доповідей

 1. Косенко Ю.Ю. / “Дослідження ресурсів для розвитку екологічного туризму в Черкаській області”// Косенко Ю.Ю. / “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта — наука — виробництво — 2017” Збірник тез доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків — 2017 р. с. 123-125.

 2. Косенко Ю.Ю. / “ГІС: екологічний туризм Черкаської області” // Косенко Ю.Ю. / Матеріали VIІ Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми дослідження довкілля», присвяченої 80-річчю з дня заснування Ботанічного саду Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Суми — 2017, с. 254-257.

 3. Косенко Ю.Ю. / “Современные ГИС как инструмент создания баз данных для экологического туризма” // Косенко Ю.Ю. / III Международная научно-практическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых в рамках Года науки в Республике Беларусь «Актуальные вопросы наук о Земле в концепции устойчивого развития Беларуси и сопредельных государств», Гомель — 2017, с 159-163.

 4. Косенко Ю.Ю. / “Впровадження та вдосконалення геоінформаційних технологій у туристичній діяльності”, // Косенко Ю.Ю. / Всеукраїнська наукова конференція молодих учених, приуроченої 115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д.С. Дуки, Уманський національний університет садівництва, Умань - 2017 р. с. 247-250.

 5. Сонько С.П. / “Ландшафтні заказники Черкащини та їх роль у формуванні екомережі” // Сонько С.П., Косенко Ю.Ю. / VI Міжвишівська інтернет-конференція "Екологія - шляхи гармонізації відносин природи та суспільства", Уманський національний університет садівництва, Умань — 2017, с. 25-27.

 6. Косенко Ю.Ю. / «Географічні інформаційні технології та туризм» // Ю.Ю. Косенко / VI Міжвишівська інтернет-конференція "Екологія - шляхи гармонізації відносин природи та суспільства", Уманський національний університет садівництва

Наукові праці у фахових виданнях України:

1. Косенко Ю.Ю. / Застосування сучасних геоінформаційних технологій у розвитку екологічного туризму. // Ю.Ю. Косенко - Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. Вип. 9. – 2018. с. 233-238.

 

Статті у закордонних виданнях:

 1. Косэнко Ю.Ю. / «Географические информационные системы как инструмент создания баз данных для экологического туризма Черкасской области» // Ю.Ю. Косэнко VI International Scientific and Practical Conference International Trends in Science and Technology, Warsaw, Poland. – 2018. с. 74-77.

 2. Косенко Ю.Ю. / "СТАЛИЙ РОЗВИТОК У СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ"// Косенко Ю.Ю., Карпенко Т.А., Міжнародна колективна монографія - м. Любляна, Словенія, 2019

 

 

 

Матеріали

Останні новини

Свято День працівників сільського господарства в Україні або День аграрія відзначається в листопаді.

Читати повністю

Всі новини