Меню

Наукова робота викладачв

Сонько С. П.

1. Сонько С.П. Екологія агроландшафтів і програмовані технології вирощування сільськогосподарських культур./ Збірн.наук.праць Уманського НУС. Ч.1. Агрономія. Випуск 73. Умань – 2010.- С.360-365. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/315

2. Сонько С.П. Значення наукової спадщини С.А.Подолинського у формуванні уявлень про збалансоване природокористування./ Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ.- №4(24), 2010.- С.111-117. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/316

3. Сонько С.П. Екологія – неоекологія – нооекологія – спадкоємні етапи формування предмету екологічних досліджень./ Людина та довкілля .- Вип. 2 (15). - Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. С.7-12. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/314

4. Сонько С.П., Суханова І.П., Василенко О.В. Особливості вермикультури в умовах Правобережного Лісостепу./ Збірн.наук.праць Уманського НУС. Ч.1. Агрономія. Випуск 73. Умань – 2010.- С.216-224. Фахове видання. Режим доступу:http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2486

5. Сонько С.П. Концепція ноосферних екосистем як продовження ідей В.І.Вернадського. / Ноосфера і цивілізація. Всеукраїнський філософський журнал. Вип. 8-9(11). - Донецьк: ДонНТУ, 2010. - С.230-241. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/310

6. Сонько С.П. Географічна наука в нових соціально-економічних умовах розвитку України./ Матеріали наукового семінару «Конструктивізм у сучасній географії». - Інститут географії НАНУ, 16-17 грудня 2010 р. / Український географічний журнал, 2011, №1 - С.32-33. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/388

7. Сонько С.П., Суханова І.П., Василенко О.В. Застосування біогумусу за вирощування васильків справжніх як шлях екологізації рослинництва./ «Наукові доповіді НУБІП» 2011-2 (24) http:// www.nbuv.gov.ua/ejournals/Nd/2011_2/11ssp.pdf.Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/306

8. Сонько С.П., Василенко О.В., Суханова І.П., Пушкарьова Т.М. Обґрунтування доцільності застосування продуктів вермикультури при вирощуванні лікарських рослин. / Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2011.- 468 с., С.125-128. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/845

9. Сонько С.П., Максименко Н.В. Еволюція механічного обробітку ґрунту, як головний чинник планування агроландшафту (екологічні надії і розчарування)./ Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. № 1004, Серія «Екологія». - Харків, 2012 . - С. 7-22. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/352

10. Сонько С.П., Максименко Н.В., Квартенко Р.О. Проблеми територіальної організації екологічної мережі (на прикладі Сіверсько-Донецького екологічного коридору)./ Науковий вісник НЛТУ України. Актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства. Львів:РВВ НЛТУ України,- 2013. – Вип.23.6. - 380 с.- С.317-324 Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/345

11. Сонько С.П. Аналіз методологічних підходів до формування національної екологічної мережі./ Науковий вісник НЛТУ України. Актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства. Львів:РВВ НЛТУ України,- 2013. – Вип.23.5.- 380 с.- С.68-72. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/346

12. Сонько С.П., Максименко Н.В. Просторові і часові механізми екологічної експансії агроландшафту./ Людина та довкілля. - Вип. 2 (15). - Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С.5-21. Фахове видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/351

13. Сонько С.П., Карпенко В.П., Суханова І.П., Дубін О.Г., Василенко О.В., Пушкарьова Т.М. Екологічні дослідження в Уманському національному університеті садівництва: підсумки і результати./ Вісник Уманського національного університету садівництва. Випуск 2, 2014. – Умань, Ред-вид.відділ УНУС.- С.110- 116. Фахове видання, науко метричне видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/449

14. Sonko S.P., Shiyan D.V. The study of population morbidity based on the spatial diffuse models in old industrial region of Krivbass./ Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 18 (1). – С. 63  70. Фахове видання, наукометричне видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/350

15. Сонько С.П. Сільськогосподарське районування – перший крок до збалансованого природокористування в агросфері./ Вісник Уманського національного університету садівництва. Випуск 3, №1,2015. – Умань, Ред- вид.відділ УНУС.- С.106-112. Фахове видання, наукометричне видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/450

16. Сонько С.П. Виробнича типологія сільського господарства Харківської області: тридцять років потому./ Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 30-39. Фахове видання, наукометричне видання. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2083

1. Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення. Друге видання перероблене і доповнене. / Навчальний посібник / За редакцією С.П. Сонько С.П. – Львів: «Магнолія 2006». – 2010. - Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України з дисципліни «Безпека життєдіяльності». Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2-399 від 20.02.2006). Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/356

2. Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері: навчальний посібник./за редакцією С.П.Сонька та Н.В.Максименко. Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015.- 568 с. (Навчально-наукова серія «Бібліотека еколога». Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (протокол №5 від 27.04.2015). Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/375

1. Сонько С.П., Суханова І.П., Косенко Ю.Ю. Курс лекцій з дисципліни «Загальна екологія» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо користування»./ Уманський національний університет садівництва. Умань, 2011.- Ред.вид. центр Уманського НУС. - 98 с. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/359

2. Сонько С.П., Василенко О.В. Курс лекцій з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»./ Ред.- вид. центр Уманського НУС. Умань,2011.- 118 с. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/360

3. Сонько С.П., Косенко Ю.Ю. Курс лекцій з дисципліни «Геоінформаційні системи в охороні довкілля, сільському та лісовому господарстві» для спеціальностей 6.090106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, 6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство, 6.090101 – Агрономія, Спеціальність 8.09010104 – Плодівництво і виноградарство. / Ред.-вид. центр Уманського НУС. - Умань УНУС, 2013. – 126 с. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/362

 Кисельов Ю. О. 

1. Кисельов Ю. О. Геософічні аспекти європейської інтеграції України / Ю. О. Кисельов // Географія та туризм: Науковий збірник. – Вип. 28 / Ред. кол.: Я.Б.Олійник (відп. ред.) та ін. – К. : Альфа-ТИК, 2014. – С. 181 – 188. 

2. Кисельов Ю. О. Український фронтир як пульсуючий межовий простір Європи / Ю. О. Кисельов // Часопис соціально-економічної географії. – Вип. 17(2). – Х., 2014. – С. 37 – 40. Фахове видання.

3. Кисельов Ю. О. Геопоетика – межова наукова дисципліна на географічно-філологічному пограниччі / Ю. О. Кисельов // Історія української географії. – Вип. 29, 30. – Тернопіль, 2014. – С. 18 – 22. 

4. Кисельов Ю. О. Крим як український геопростір / Ю. О. Кисельов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль : СМП «Тайп». - №2 (випуск 37). - 2014. – С. 48 – 52. 

5. Сонько С. П. Ландшафтно-етнічна взаємодія як методологічна проблема екології / С. П. Сонько, Ю. О. Кисельов // Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез ІV Міжвузівської науково-практичної конференції (м. Умань, 16–17 жовтня 2014 року). – Умань, 2014. – С. 9–12.

6. Кисельов Ю. О. Духовність як основа інтегрованої стратегії виживання людства: геософічний аспект / Ю. О. Кисельов // Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез ІV Міжву- зівської науково-практичної конференції (м. Умань, 16–17 жовтня 2014 року). – Умань, 2014. – С. 18–21.

7. Кисельова О. О. Про межі Українського Донбасу / О. О. Кисельова, Ю. О. Кисельов // Історія української географії. – Вип. 31. – Тернопіль, 2015. – С. 25–32. 

8. Кисельов Ю. О. Проблема «софійності» в науці та її часопросторовий вимір / Ю. О. Кисельов // Часопис соціально-економічної географії. – Вип. 19(2). – Х., 2015. – С. 35 – 47. 

9. Кисельов Ю. О. До формування наукових засад екологічної геософії / Ю. О. Кисельов // Вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Сер. геогр. – 2015. – Вип. 762 – 763. – С. 28 – 33. Фахове видання. 10. Кисельов Ю. О. Єврамерика як геософічний та геополітичний феномен / Ю. О. Кисельов // Вісник Одеського національного університету. – Т. 20. Географічні та геологічні науки. – 2015. – Вип. 3 (24). – С. 42 – 50. Фахове видання. 11. Кисельов Ю. О. Еколого-геософічні аспекти вивчення людського простору старопромислових реґіонів ресурсного типу (на прикладі Донбасу) / Ю. О. Кисельов // Географія та туризм: Науковий збірник. – Вип. 34 / Ред. кол.: Я.Б.Олійник (відп. ред.) та ін. – К. : Альфа-ТИК, 2015. – С. 62 – 66.

12. Сонько С. П. Сучасні геополітичні та соціально-економічні особливості європейської інтеграції України / С. П. Сонько, Ю. О. Кисельов // Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ. Кол. моногр. /За ред. д. е. н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: Вид.-поліграф. центр «Візаві», 2015. – 424 с. – С. 10–15. Монографія.

13. Кисельов Ю. О. Екогеософія – геософія освоєного простору / Ю. О. Кисельов // Реґіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон, 2015. – С. 198 – 201.

14. Кисельов Ю. О. Екологічні аспекти геософічних досліджень / Ю. О. Кисельов // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства (з нагоди 80-ї річниці від дня народження доктора с.-г. наук, професора П.І. Мороза): Матеріали наукової конференції / [Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. – Умань, 2015. – С. 30 – 34.

15. Сонько С. П. Взаємозв’язок розвитку аграрної галузі і методології аграрної науки в умовах постіндустріальної економіки (у контексті переходу на нові стандарти вищої освіти) / С. П. Сонько, П. М. Ямчук, Ю. О. Кисельов, І. П. Суханова // Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України. / Під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: Вид. «Сочинський М.М.», 2016. – 300 с. – С.122–134. Монографія.

16. Кисельов Ю. О. Географія як теоретична основа аграрної науки та освіти / Юрій Кисельов // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. І. – С. 169–170

Суханова І. П. 

 1. Сонько С. П. Обґрунтування доцільності застосування продуктів вермикультури при вирощуванні лікарських рослин /С. П. Сонько, О. В. Василенко, І. П. Суханова, Т. М. Пушкарьова // Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2011.- Вип. 79. – Ч. 1: Агрономія. – С.125-128.
 2.  Сонько С. П. Застосування біогумусу за вирощування васильків справжніх як шлях екологізації рослинництва / С. П. Сонько, І. П. Суханова, О. В. Василенко // «Наукові доповіді НУБіП», 2011-2(24). Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/e-journal/Nd/2011_2/11 ssp.pdf.
 3.  Маркіна Т. Ю. Біоіндикація харчової безпеки плодів шовковиці білої (Morus alba) за допомогою шовковичного шовкопряда (Bombyx mori L.) / Т. Ю. Маркіна, І. П. Суханова, А. А. Бровді, С. В. Суханов // Біологія і валеологія,– Харків, 2011. − Вип. 13. –– С. 72–74.
 4. Суханова І. П. Ефективність субстратів для вермикультури залежно від особливостей перебігу онтогенетичних стадій її об’єкта. Стаття / І. П. Суханова // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2012. – Вип. 79 – С. 190 – 195.
 5. Суханова І.П. Особливості перебігу онтогенетичних стадій Eisenia foetida як показник ефективності субстратів для вермикультури / І. П. Суханова, О.А. // Зб. тез ІІІ Міжвузівської наукової конференції з міжнародною участю (11 – 12 жовтня 2012 р). . – Умань, 2012. – С. 44 – 45.
 6. Суханова І.П. Біомоніторинг імовірності перенесення інсектицидів системами ґрунтового водозабезпечення за допомогою Bombyx mori l. / І. П. Суханова, А.А. Бровді // Зб. тез ІІІ Міжвузівської наукової конференції з міжнародною участю (11 – 12 жовтня 2012 р). . – Умань, 2012. – С. 49 – 50.
 7. Суханова І.П., Оцінка стану повітряного середовища дендропарку «Софіївка» НАН України методом ліхеноіндикації / І. П. Суханова, О.В. Кващенко // Зб. тез ІІІ Міжвузівської наукової конференції з міжнародною участю (11 – 12 жовтня 2012 р). . – Умань, 2012. – С. 56 – 57.
 8. Суханова І. П. Біомоніторинг екологічної якості повітряного середовища методом ліхеноіндикації / І. П. Суханова // Біологія та валеологія: Зб.наук праць. ХНПУ. – Харків, 2012. – Вип. 14. – С. – 33 -41.
 9. Сонько С.П. Сучасні тенденції дослідження екологічно залежної захворюваності / І.П. Суханова, Д.В. Шиян // Зб. тез ІІІ Міжвузівської наукової конференції з міжнародною участю «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». − Умань, 2012. − С.61-64.
 10. Сонько С.П. Рівень екологічно обумовленої захворюваності населення як біоіндикатор стану довкілля / С.П.Сонько, І.П Суханова, О.М. Голубкіна // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку». // Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2012. − С.195-198.
 11. Суханова І. П. Фізичні параметри ґрунтів в природних та антропогенних екосистемах / І. П. Суханова, О. А. Підвальний // Наук. журнал «Біоресурси і природокористування». – К.: Видавничий центр НУБІПа, 2013. – Т. 5.- № 1 – 2. – С. 47 – 53.
 12. Карпенко В.П. П’ять років екологічних досліджень в Уманському національному університеті садівництва: перші підсумки і результати / В.П. Карпенко, С.П. Сонько, І.П. Суханова, О.М. Дубін [та ін.] / Вісник Уманського національного університету садівництва. – Умань: Ред-вид. відділ УНУС, 2015. − № 1. − С.64-76.
 13. Суханова І.П. Прагнення до біорізноманіття – запорука стійкого сільського господарства / І. П. Суханова, С.П. Сонько// Зб. тез ІV Міжвузівської науково-практичної конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». − Умань, 2014. − С.24-27.
 14. Опря Д. В. Агроекологічна оцінка стану ґрунту у лісовому фітоценозі «Урочище «Гайдамацьке» в Уманському районі Черкаської області / Д. В. Опря, І. П. Суханова // Матеріали Х Всеукраїнських наукових Таліївських читань 17-18 квітня 2014 р.- Харків, ХНУ ім.Каразіна, 2014. − С.54-60.
 15. Суханова І. П. Агроекологічний моніторинг стану ґрунтів ТОВ «Агровіт» (с. Леськове Монастерищенського району Черкаської області) / І. П. Суханова, А. В. Балабак // Зб. Наук. пр. Уманського НУС. - Умань, 2015. – Вип. 87. – Ч. 1: Агрономія. – C. 93 – 97.
 16. Сонько С.П. Прагнення до біорізноманіття – новий тренд розвитку стійкого сільського господарства / С.П. Сонько, І. П. Суханова // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку».- Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2015. − С 151-153.
 17. Екологічні основи збалансованого природокористування в агросфері: Навчальний посібник / за ред. С. П. Сонька та Н. В. Максименко. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015 – 568 с. (Навчально-наукова серія «Бібліотека еколога». Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол №5 від 27.04.2015).
 18. Взаємозв’язок розвитку аграрної галузі і методології аграрної науки в умовах постіндустріальної економіки (у контексті переходу на нові стандарти вищої освіти) / С. П. Сонько, Ю. О. Кисельов, П. М. Ямчук, І. П. Суханова // розділ колективної монографії «Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України» / Під ред. д. е. н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: СПД Сочінський, 2016. – 300 с. Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2639
 19. Суханова І.П. Показники родючості ґрунтів ТОВ «Агровіт» (с. Леськове Монастирищенського району Черкаської області) / І. П. Суханова, А. В. Балабак// Зб. тез V міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». − Умань, 2016. – 53 с. Режим доступу: http://ecology.udau.edu.ua/assets/files/zbirnik-2016- 11.pdf.

Василенко О. В. 

1. Василенко О. В. Екологічна оцінка складу атмосферного повітря у зоні тваринницьких комплексів / Василенко О. В., Дубін О. М. // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – Вип.85. – С. 20–25.

2. Василенко О. В. Утилізація органічних решток як шлях вирішення екологічних проблем сільського господарства / Василенко О. В., Дубін О. М. // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – Вип. 86. – С. 101–107.

3. Сонько С. П. Екологічні дослідження в Уманському національному університеті садівництва: підсумки і результати / Карпенко В. П., Сонько С.П., Суханова І. П., Дубін О. М., Василенко О. В., Пушкарьова Т. М. // Вісник Уманського національного університету садівництва. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – № 2. – С. 110–117.

4.  Застосування біогумусу за вирощування васильків справжніх як шлях екологізації рослинництва / Сонько С. П., Суханова І. П., Василенко О. В. // «Наукові доповіді НУБіП», 2011-2(24). Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/e-journal/Nd/2011_2/11 ssp.pdf.

5. Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері / за редакцією С.П. Сонька та Н.В.Максименко. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – 568 с. (Навчально-наукова серія «Бібліотека еколога».

6. Василенко О. В. Екологічний моніторинг якості води джерел нецентралізованого водопостачання у зоні впливу тваринницького комплексу / Василенко О. В., Дубін О. М. // Вісник Уманського національного університету садівництва. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – № 1. – С. 16–19.

Гурський І. М. 

1. Карасик Ю. М., Гурський І. М. Програма створення української симентальної м’ясної породи ( 1990–2005). – Київ, 1997. – с. 54.

2. Тваринництво: Поради для фермерів/ М. Г. Лановська, Р. М.Черненко,

І. М. Гурський та ін.; За ред.. М. Г. Лановської. – К.: Вища шк., 2001. – 167 с. 

3. Производство и переработка свинины в фермерских хозяйствах: Научно-практическое пособие для подготовки специалистов в высших учебных заведениях II – IV уровней аккредитациипо специальности «Технология производтва и переработки продукции животноводства» / [В. С. Линник, Г. Н. Кузнецов, В.Г. Прудников, А. Т. Цвигун, И. Н. Гурский и др.]. – Луганский НАУ, 2014. – 260 с.

4. Настольная книга фермера-скотовода: Научно-практическое пособие / [В. С. Линник, А. Ю. Медведев, Г. Н. Кузнецов, И. Н. Гурский и др.]. – Луганский НАУ, 2016. – 295 с. 

 Цигода В. С.

1. Цигода В.С., Сухомуд О.Г., Кравець І.С., Лахманюк П.І. Показники родючості чорнозему опідзоленого залежно від глибини зяблевої оранки під цукрові буряки //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14-16 травня 2003 року (до 100-річчя з дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора Лубовського М.П.) – Луганськ, 2003. – С. 367-373 . 

2. Цигода В.С., Лахманюк П.І. Вплив глибини зяблевої оранки на вологість та забур’яненість грунту і врожайність цукрових буряків на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу // Збірник наукових праць УДАУ. – Умань, 2004. Вип. 58. – С. 117-122. 

3. Цигода В.С., Сухомуд О.Г., Кравець І.С. Глибина зяблевої оранки, як фактор впливу на покращення показників родючості чорнозему опідзоленого //Збірник наукових праць УДАУ. -Умань, 2005.Вип. 59. – С. 69-73. 

4. Цигода В.С. Демографічний стан і здоров’я населення України // Збірник наукових праць УДАУ- Умань, 2007. Вип. 64. – С. 363-368.

 5. Цигода В.С.  Вплив негативних факторів на умови життєдіяльності людини // Збірник наукових праць УДАУ- Умань, 2007. Вип. 66. – С. 194-204. 

6. Цигода В.С. Актуальні проблеми лісового та садово паркового господарства. – Львів: РВВНЛТУ України.-2013.- Вип. 23.5.-С. 347- 353.

7. Цигода В.С.  Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері. Стаття Львів: РВВНЛТУ України. – 2015.- 347- 353.

8. Цигода В.С.  Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері. Навчальний посібник Рекультивація земель як резерв земельних ресурсів. Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері: навчальний посібник / за ред.. С.П. Сонько та Н.В. Максименко.- Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015- С. 253-262.

9. Цигода В.С.  Пожежна безпека побутових електричних чайників. Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції — Черкаси ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2016. — С. 134-136.

10. Цигода В.С. Про сучасний стан нормативно-правового забезпечення цивільного захисту. Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції — Черкаси ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2016. — С.183-186.

11. Цигода В.С. Біоенергетичний потенціал аграрного сектору як передумова збалансованого розвитку України. Збірник наукових праць УНУС. Умань: УНУС, 2016р. Вип.88. – Ч. 1 Сільськогосподарські науки. – С. 239-245.

Гурський І. М. 

1. Карасик Ю. М., Гурський І. М. Програма створення української симентальної м’ясної породи ( 1990–2005). – Київ, 1997. – с. 54.

2. Тваринництво: Поради для фермерів/ М. Г. Лановська, Р. М.Черненко,

І. М. Гурський та ін.; За ред.. М. Г. Лановської. – К.: Вища шк., 2001. – 167 с. 

3. Производство и переработка свинины в фермерских хозяйствах: Научно-практическое пособие для подготовки специалистов в высших учебных заведениях II – IV уровней аккредитациипо специальности «Технология производтва и переработки продукции животноводства» / [В. С. Линник, Г. Н. Кузнецов, В.Г. Прудников, А. Т. Цвигун, И. Н. Гурский и др.]. – Луганский НАУ, 2014. – 260 с.

4. Настольная книга фермера-скотовода: Научно-практическое пособие / [В. С. Линник, А. Ю. Медведев, Г. Н. Кузнецов, И. Н. Гурский и др.]. – Луганский НАУ, 2016. – 295 с. 

 Дубін О. М.

1. Дубін О. М. Сучасний стан та перспективи розвитку птахівництва в Україні / О. М. Дубін. – Збірник Уманського держ. аграр. ун-ту. – Умань, 2008. – Вип. 67. – Ч. 2. – С. 328–337.

2. Левченко В. І. Патологія печінки, її причини та методи діагностики у молодняку / В. І Левченко, О. М. Дубін. – Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун- ту. – Біла Церква, 2008. – Вип. 56. – С. 101–105.

3. Дубін О. М. Утилізація трупів тварин та знезаражування гною / О. М. Дубін. – Збірник Уманського держ. аграр. ун-ту. – Умань, 2009. – Вип. 71. – Ч. 1. – С. 210–216.

4. Дубін О. М. Діагностика порушень А-вітамінного обміну у молодняку на відгодівлі / О. М. Дубін. – Наук. вісник ветеринарної медицини – Біла Церква, 2009. – Вип. 2 (68). – С. 26–29.

5. Левченко В. І. Поліметаболічна патологія у молодняку на відгодівлі / В. І Левченко, О. М. Дубін. – Наук. вісник ветеринарної медицини. – Біла Церква, 2009. – Вип. 2 (68). – С. 37–43.

6. Дубін О. М. Cтан еритроцитопоезу в молодняку за відгодівлі / О. М. Дубін. – Наук. вісник ветеринарної медицини. – Біла Церква, 2010. – Вип. 5 (78). – С. 61–64.

7. Дубін О. М. Екологічна оцінка складу атмосферного повітря у зоні тваринницьких комплексів / О. М. Дубін, О. В. Василенко. – Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – Вип. 85. – С. 20–25.

8. Дубін О. М. Утилізація органічних решток як шлях вирішення екологічних проблем сільського господарства / О. М. Дубін, О. В. Василенко. – Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – Вип. 86. – С. 101 –107.

9. Карпенко В. П. Екологічні дослідження в Уманському національному університеті садівництва: підсумки і результати / В. П. Карпенко, С. П. Сонько, І. П. Суханова, О. М. Дубін, О. В. Василенко, Т. М. Пушкарьова. – Вісник Уманського національного університету садівництва / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – № 2. – С. 110–117.

10. Дубін О. М. Екологічний моніторинг якості води джерел нецентралізованого водопостачання у зоні впливу тваринницького комплексу / О. М. Дубін, О. В. Василенко. – Вісник Уманського національного університету садівництва / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – № 1. – С. 16–19.

11. Дубін О. М. Екологічний моніторинг забруднення грунту в зоні тваринницького комплексу / О. М. Дубін, О. В. Василенко. – Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – Вип. 89. – Ч. 1. «С.-г. науки». – С. 49–56.

Балабак А. В. 

1. Дубін О. М. Сучасний стан та перспективи розвитку птахівництва в Україні / О. М. Дубін. – Збірник Уманського держ. аграр. ун-ту. – Умань, 2008. – Вип. 67. – Ч. 2. – С. 328–337.

2. Левченко В. І. Патологія печінки, її причини та методи діагностики у молодняку / В. І Левченко, О. М. Дубін. – Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун- ту. – Біла Церква, 2008. – Вип. 56. – С. 101–105.

3. Дубін О. М. Утилізація трупів тварин та знезаражування гною / О. М. Дубін. – Збірник Уманського держ. аграр. ун-ту. – Умань, 2009. – Вип. 71. – Ч. 1. – С. 210–216.

4. Дубін О. М. Діагностика порушень А-вітамінного обміну у молодняку на відгодівлі / О. М. Дубін. – Наук. вісник ветеринарної медицини – Біла Церква, 2009. – Вип. 2 (68). – С. 26–29.

5. Левченко В. І. Поліметаболічна патологія у молодняку на відгодівлі / В. І Левченко, О. М. Дубін. – Наук. вісник ветеринарної медицини. – Біла Церква, 2009. – Вип. 2 (68). – С. 37–43.

6. Дубін О. М. Cтан еритроцитопоезу в молодняку за відгодівлі / О. М. Дубін. – Наук. вісник ветеринарної медицини. – Біла Церква, 2010. – Вип. 5 (78). – С. 61–64.

7. Дубін О. М. Екологічна оцінка складу атмосферного повітря у зоні тваринницьких комплексів / О. М. Дубін, О. В. Василенко. – Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – Вип. 85. – С. 20–25.

8. Дубін О. М. Утилізація органічних решток як шлях вирішення екологічних проблем сільського господарства / О. М. Дубін, О. В. Василенко. – Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – Вип. 86. – С. 101 –107.

9. Карпенко В. П. Екологічні дослідження в Уманському національному університеті садівництва: підсумки і результати / В. П. Карпенко, С. П. Сонько, І. П. Суханова, О. М. Дубін, О. В. Василенко, Т. М. Пушкарьова. – Вісник Уманського національного університету садівництва / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – № 2. – С. 110–117.

10. Дубін О. М. Екологічний моніторинг якості води джерел нецентралізованого водопостачання у зоні впливу тваринницького комплексу / О. М. Дубін, О. В. Василенко. – Вісник Уманського національного університету садівництва / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – № 1. – С. 16–19.

11. Дубін О. М. Екологічний моніторинг забруднення грунту в зоні тваринницького комплексу / О. М. Дубін, О. В. Василенко. – Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – Вип. 89. – Ч. 1. «С.-г. науки». – С. 49–56.

Пушкарьова Т. М.

1. Пушкарьова Т. М. Особливості заростання трансформованих земельних ділянок під впливом будівництва / Т. М.Пушкарьова // Збірка тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Екологія. Людина. Суспільство" (13 – 17 травня 2008 р. м. Київ) – К., 2008. – С. 36–37.

2. Пушкарьова Т. М. Характеристика тимчасових рослинних угруповань в рудеральних місцезростаннях м. Львова / Т. М.Пушкарьова // Відновлення порушених природних екосистем: Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції (м. Донецьк, 7 – 9 жовтня 2008 р.) – Донецьк, 2008. – С. 483–486.

3. Пушкарьова Т. М. Адвентивна флора  як засіб покращення ландшафту та розширення біорізноманіття в системі міських зелених насаджень / Т. М. Пушкарьова, В. В. Лентяков, О. А.Чаплик // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2009. – вип. 19.6. – С. 35–37.

4.  Пушкарьова Т.М. Насіннєва продуктивність деяких адвентивних видів на прикладі м. Львова / Т. М. Пушкарьова, В. В. Лентяков, О. А.Чаплик // Науковий вісник Науковий вісник національного лісотехнічного університету України. – 2009. – вип. 19.11. –  С. 33 – 35.

5. Пушкарьова Т. М. Особливості заростання трансформованих земельних ділянок внаслідок будівництва / Т. М.Пушкарьова // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2009. Вип. – 19.8. – С. 70–72.

6. Пушкарьова Т. М. Особливості ренатуралізації рослинного покриву на територіях міських новобудов. / Т. М. Пушкарьова // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць – Львів: Науковий вісник національного лісотехнічного університету України. – 2009. – Вип. 19.2. – С. 59–66.

7. Пушкарьова Т.М. Методичні рекомендації щодо використання синантропних видів рослин з метою ренатуралізації трансформованих територій міста Львова/ Пушкарьова Т.М. – Львів: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України, 2009. – 26 с.

8. Пушкарьова Т.М. Аналіз адвентивної флори газонів м. Львів за часом заносу, способом та ступенем натуралізації залежно від віку забудови міста/ Т.М. Пушкарьова  // Збірник наукових праць МНУ імені В.О. Сухомлинського "Х Міжнародні новорічні біологічні читання".– 2010. – Випуск 10. – С. 266-268.

9. Пушкарьова Т.М. Еколого-фітомеліоративна характеристика синатропних видів трав в урбоекосистемах м. Львова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 "екологія" / Пушкарьова Тетяна Миколаївна – Київ, 2010. – 21 с.

10. Пушкарьова Т.М. Обгрунтування доцільності застосування продуктів вермикультури при вирощуванні лікарських рослин / С.П. Сонько, О.В. Василенко, І.П. Суханова, Т.М. Пушкарьова // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва "Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві". – 2011. – С. 125-128.

11. Пушкарьова Т.М. Вирощування суниць лісових (FRAGARIA VESCA L.) на різних типах грунтосумішей із застосуванням біогумусу / Т.М. Пушкарьова, Я.Є. Євич // ІІІ міжвузівська науково- практична конференція з міжнародною участю «Екологія-шляхи гармонізації відносин природи та суспільства» –  2012. – С.57 – 60.

12. Пушкарьова Т.М Геоботанічні дослідження у ландшафтному заказнику «Чорнокам’янський прикитікичанський канйон» / [ Пушкарьова Т.М., Сонько С.П., Кудла В.Й., Голубкіна О.М] // ІІІ міжвузівська науково практична конференція з міжнародною участю «Екологія-шляхи гармонізації відносин природи та суспільства»  – 2012. – С. 90 – 93.

13. Пушкарьова-Безділь Т. М. Результати вирощування суниці садової – Fragaria ananassaDuh. із застосуванням продуктів вермикультури /                   Т. М. Пушкарьова-Безділь, Ю. А. Сеник, В. Й. Кудла, О.В. Нікітіна // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – вип. 22.9. – С. 37–40.

14. Пушкарьова-Безділь Т. М. Проблема поширення територій несанкціонованих звалищ твердих побутових відходів на землі природно-заповідного фонду України / Т. М.Пушкарьова-Безділь // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. Вип. – 23.6. – С. 313–317.

15. Пушкарьова-Безділь Т.М. Взаємний алелопатичний вплив насіння кукурудзи та мишію сизого / Т.М. Пушкарьова-Безділь // Матеріали міжнародної науково практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки»  – 2013. – С. 84 – 85.

16. Пушкарьова-Безділь Т.М.  Роль органічних добрив у мінімізації ризику забруднення навколишнього середовища / Т.М. Пушкарьова-Безділь, Р.В. Безділь // Іноваційні технології виробництва рослинницької продукції   –  2013. – С.14 – 16.

17. Пушкарьова-Безділь Т.М. Кролячий гній – перспективне добриво / Т.М. Пушкарьова-Безділь, Р.В. Безділь // Матеріали всеукраїнської конференції молодих учених (До 60-річчя Черкаської області)  – 2013. –С. 19 – 20.

18. Пушкарьова-Безділь Т.М.  Особливості використання методів біотестування для біомоніторингу сільськогосподарських ґрунтів / Т.М. Пушкарьова-Безділь, Є.П. Пастушенко // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства  – 2014. – С.321 – 323.

19. Пушкарьова-Безділь Т.М. Взаємна алелопатична активність насіння ZEA MAYS L. таCHENOPODIUM  ALBUM L. / Пушкарьова-Безділь Т.М., Гурський І.М., Безділь Р.В. //  IV міжвузівська науково практична конференція з міжнародною участю «Екологія-шляхи гармонізації відносин природи та суспільства» – 2014. – С. 60 – 62.

20. Пушкарьова-Безділь Т.М. Взаємна алелопатична активність насінин ZEA MAYS L. та AMARANTHUS ALBUS  L./ Т.М. Пушкарьова-Безділь // XVII Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Людина. Суспільство» – 2014. – С. 52 – 54.

Карпенко В.П. П’ять років екологічних досліджень в Уманському національному університеті садівництва: перші підсумки і результати / [Карпенко В. П. , Сонько С. П. , Суханова І. П., Дубін О. М., Василенко О. В.,  21. Пушкарьова Т. М.] ∕∕ Вісник Уманського національного університету 22. садівництва. – Умань: Ред-вид. відділ УНУС, 2014. –  С. 64-76.

23. Пушкарьова-Безділь Т. М. Взаємна алелопатична активність насінин amaranthusalbus   L., chenopodium album L., brassica napus L. та  zea mays L.» / Т. М. Пушкарьова-Безділь, А. В. Балабак // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – вип. 25.5. – С. 84–89.

24. Пушкарьова-Безділь Т.М. Проблеми утилізації кролячого гною / Т.М. Пушкарьова-Безділь, Р.В. Безділь, В.В. Лавров // Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва: матеріали міжнародної наукової конференції. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. – С. 49 – 51.

25. Т. М. Пушкарьова Екологічні основи збалансованого природокористування в агросфері : навчальний посібник / [С. П. Сонько, Н. В. Максименко, Т. М. Пушкарьова та ін.]. – Харків: Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 568 с.

26. Пушкарьова-Безділь Т.М. Корнілова Н.А. Агроекологічні особливості формування декоративних та оздоровчих фітокомплексів з використанням лікарських рослин (методичні рекомендації) / Корнілова Н.А.,  Мороз В.В.,  Пушкарьова-Безділь Т.М.– К.: ТОВ «ДІА».– 2015. – 39 с.

27. Безділь Р. В. Вміст важких металів у відходах кролеферми та їх екологічно безпечна утилізація / Р. В. Безділь, Т. М. Пушкарьова-Безділь, М. А. Щетина. // Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – №26.1. – С. 162–170.

Щетина М. А.

1.     Щетина М.А. Роль земельних відносин у сфері суспільного виробництва / М.А. Щетина // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, м. Умань. – 2011. ─ Вип. 78. ─ Частина 2. ─ С. 193-198.

 2.     Щетина М.А. Сучасний стан використання земельних ресурсів в Україні та Черкаській області / М.А. Щетина // Збірник наукових праць Вінницького національного університету. Серія «Економічні науки». ─ Вінниця. – 2011. ─ Вип. 4(70). ─ С. 200 - 203.

3.     Щетина М.А. Стан земельного фонду в сільському господарстві України / М.А. Щетина // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». ─ Хмельницький. – 2012. ─ Вип. 10(36). ─ С. 173-176.

4.     Щетина М.А. Теоретичні аспекти орендних земельних відносин в Україні / М.А. Щетина // Збірник наукових праць Вінницького національного університету. Серія «Економічні науки». ─ Вінниця. – 2012. ─ Вип. 3(69). ─ С. 233- 23.

 5.     Щетина М.А. Особливості форм власності на землі сільськогосподарського призначення / М.А. Щетина // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – Хмельницький. – 2013. ─ Вип. 2(19). ─ С. 325-328.

6.     Щетина М.А. Современное состояние арендных земельных отношений в Черкасской области Украины / М.А. Щетина // Ежемесячный научный журнал «Аграрная экономика». – Минск. – 2013. ─ №8(219). ─ С. 63-68.

7. Щетина М.А. Тенденции землепользование в Украине / М.А. Щетина // Вестник КрасГАУ. – Красноярск. – 2013. – №12. – С. 113-117.         

8. Щетина М.А. Відносини власності на землю в сільському господарстві / М.А Щетина // Матеріали Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки». (Умань, 2011 р.) / Міністерство аграрної політики та продовольства України. ─ Умань: Уманський НУС. – 2011. – Частина 2. – С. 229-231. 

9. Щетина М.А. Орендні земельні відносини на сучасному етапі / М.А Щетина // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених / Міністерство аграрної політики та продовольства України. ─ Умань: Уманський НУС. – 2012. – Частина 2. – С. 229-231.

10. Щетина М.А. Сутність земельного фонду в Україні / М.А Щетина // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва» (Дніпропетровськ, 8-9 листопада 2012р.) / ─ Дніпропетровськ. – 2012. – С. 20-22.

11. Щетина М.А. Теоретичні аспекти раціонального управління земельними ресурсами / М.А. Щетина // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених (Бердянськ 6-7 лютого 2013 р.) / Бердянськ. – 2013. – С. 36-37. 

12. Щетина М. А. Природні ресурси та їх класифікація / М. А. Щетина // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (м. Умань, 20 листопада 2015 р.). – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. – С. 289-291

13. Щетина М. А. Екологічні проблеми земельних ресурсів та шляхи їх вирішення в Україні / М. А. Щетина, С. В. Щетина // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Природничі науки в системі освіти» (м. Умань, 18 лютого 2016 р.). – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – С. 137-141. 

14. Щетина М. А. Екологічна оцінка земельних ресурсів Черкащини / М. А. Щетина, С. В. Щетина // Матеріали IV Міжвузівської  науково-практичної конференції « Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства» (м. Умань, 2 червня 2016 р.). – Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського національного університету садівництва. 2016. – С. 23-25.

15. Щетина М. А. Еколо-економічна оцінка земельних ресурсів в Черкаській області / М. А. Щетина // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, м. Умань. – 2016. – Вип. 88. – Частина 2. – С. 206-213.

16. Щетина М. А. Формування екологобезпечного землекористування у сільськогосподарському виробництві / М. А. Щетина // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, м. Умань. – 2016. – Вип. 88. – Частина 2. – С. 158-166.

17. Балабак А. В. Еколого-економічна ефективність дорощування лимонника китайського (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.) залежно від обробки біологічними стимуляторами росту / А. В. Балабак, М. А. Щетина // Вісник Уманського НУС. - Умань, 2016. – № 1. – C. 34 – 37.

18. Безділь Р. В. Вміст важких металів у відходах кролеферми та їх екологічно безпечна утилізація / Р. В. Безділь, Т. М. Пушкарьова- Безділь, М. А. Щетина // Науковий вісник НЛТУ: збірник наукво-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.1. – с. 162-171. 

Нікітіна О. В.

1. Господаренко Г. М. Уміст і запаси рухомих сполук калію в ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні / Г. М. Господаренко, О. В. Нікітіна, Ю. І. Кривда // Вісник Сумського національного аграрного університету – 2013. – Вип. 11. (26). – С. 51 – 56.

2. Господаренко Г. М. Потенційна калійна буферна здатність чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив / Г. М. Господаренко, О. В. Нікітіна // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. – 2015. –№ 1. С. 28–32.

3. Нікітіна О. В. Вміст калію в основній і нетоварній частинах урожаю культур польової сівозміни залежно від норм добрив і систем удобрення / О. В. Нікітіна, Ю. І. Кривда // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний збірник. Вип. 83. − Харків: ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського, 2015. − С. 104−107.

4. Господаренко Г. М. Фізико-хімічні властивості чорнозему опідзоленого в тривалому польовому досліді / Г. М. Господаренко, І. В. Прокопчук, О. В. Нікітіна // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 2015. – Вип. 87. – Ч. 1: Агрономія. – С 7–13

5. Господаренко Г. Н. Баланс калия в черноземе оподзоленном тяжело- суглинистом полевого севооборота при длительном применении удобрений / Г. Н. Господаренко, О. В. Никитина, Ю. И. Кривда // Почвоведение и агрохимия. – 2015. – № 1(54). – С. 134–139.

6. Господаренко Г. М. Вплив тривалого застосування добрив на вміст легкорозчинних сполук калію в чорноземі опідзоленому / Г. М. Господаренко, І. В. Прокупчук, О. В. Нікітіна // Сільське господарство та лісівництво. – № 1. – 2015. – С. 5–12.

7. Господаренко Г. М. Агрохімічні показники якості чорнозему опідзоленого після тривалого (49 років) застосування добрив у польовій сівозміні / Г. М. Господаренко, І. В. Прокопчук, О. В. Нікітіна, Ю. І. Кривда // Збірник наукових праць «Охорона ґрунтів». Матеріали міжнародної науково- практичної конференції «Агрохімічна служба України: роль і місце розвитку агропромислового комплексу держави». – К., 2014. – Вип. 1. – С. 135–139.

8. Господаренко Г. М. Вплив тривалого застосування добрив на вміст обмінних сполук калію в чорноземі опідзоленому / Г. М. Господаренко, О. В. Нікітіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні питання ведення землеробства в умовах змін клімату» – Херсон: ІЗЗ. – 2015. – С. 31–34.

9. Нікітіна О. В. Міграція калію по профілю ґрунту за тривалого застосування різних норм добрив у польовій сівозміні / О. В. Нікітіна // Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції» – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2013. – С. 70–72.

10.Нікітіна О. В. Зміна вмісту рухомих сполук калію в ґрунті за тривалого удобрення / О. В. Нікітіна, Ю. І. Кривда // Тези наукової конференції (до 60-річчя утворення Черкаської області). – Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2013. – Частина 1.– С. 90–91.

11.Нікітіна О. В. Вплив тривалого застосування добрив на вміст калію і магнію у чорноземі опідзоленому / О. В. Нікітіна // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний збірник. Спеціальний випуск до ІХ з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків – Харків: ТОВ «Смугаста типографія» – 2014. – Книга 2. – С. 273–275.

12.Господаренко Г. М. Вміст рухомих сполук калію в ґрунті за тривалого застосування різних норм калійних добрив у польовій сівозміні / Г. М. Господаренко, О. В. Нікітіна // Матеріали науково-практичної конференції присвяченої пам’яті С. Ф. Третьякова. – Полтава, 2014. – С. 28–29.

13.Прокопчук І. В. Уміст легкорозчинних і рухомих сполук калію в ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні / І. В. Прокопчук, О. В. Нікітіна // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П. Г. Шитта. – Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2015. – С. 66–67.

14.Прокопчук І. В. Винесення калію врожаєм культур польової сівозміни / І. В. Прокопчук, О. В. Нікітіна // Матеріали міжнародної науково- практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – К.:ЗАТ «НІЧЛАВА», 2014. – С. 78–79.

15.Нікітіна О. В. Термодинамічні показники чорнозему опідзоленого за тривалого застосування добрив / О. В. Нікітіна // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Аграрная наука: развитие и перспективы». – Миколаїв: Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2015. – С. 182 –183.

16.Господаренко Г. М. Калійна радіоактивність ґрунту за тривалого застосування добрив / Г. М. Господаренко, О. В. Нікітіна, І. В. Прокопчук // Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку». – Черкаси: ФОП Белінська О. Б., 2015. – С. 45–48.

Матеріали

Останні новини

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ ЗАЛЕНСЬКУ ЄЛИЗАВЕТУ, СТУДЕНТКУ 11 М-ЕК У ІІ ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ДИСЦИПЛІНИ «АГРОЕКОЛОГІЯ»Читати повністю

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ ЗАЛЕНСЬКУ ЄЛИЗАВЕТУ, СТУДЕНТКУ 11 М-ЕК У ІІ ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ДИСЦИПЛІНИ «АГРОЕКОЛОГІЯ»

Читати повністю

Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 215-річчю від дня народження О.Д. Нордмана (25 квітня 2018 року)Читати повністю

Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 215-річчю від дня народження О.Д. Нордмана (25 квітня 2018 року)

Всеукраїнська студентська наукова конференція

Читати повністю

Перший випуск магістрівЧитати повністю

Перший випуск магістрів

Доценти кафедри екології та безпеки життєдіяльності Василенко О. В., Гурський І. М. та доцент кафедри української та іноземних мов Каричковська С. П. провели профорієнтаційну роботу у школах Кам’янського району Черкаської області.

Читати повністю

Всі новини